Avrupa Yeni Yeşil Mutabakatı ile Avrupa, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmaya, üretim sektörünün yeşile geçişini sağlamaya, enerji sistemini temiz enerjiye dönüştürmeye ve biyoçeşitliliği korumaya çalışacak. Bu kapsamda belirlenen yol haritası 8 ana ayak üzerine kurgulanmıştır: İklim değişikliği, temiz enerji, binalar, akıllı ulaşım, sıfır kirlilik, sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitliliği koruma. Dolayısıyla bu mutabakatın ana odaklarından birisi binaların sürdürülebilir inşaatı ve yenilenmesi olarak öne çıkıyor ve bununla beraber binaların ve tesislerin enerji yönetimi etkilenecek. Peki, bu nasıl başarılabilir?

Bu noktanın temel amacı, üye devletlerin fazla ya da gereksiz enerji tüketen binaların yenilenmesinde, enerji verimliliği ile ilgili mevzuata uyumu zorunlu kılarak…

Reengen

Energy IoT Platform is a PaaS Analytics Solution for Global Energy & Utilities Industry

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store