10 důvodů, proč jezdit na rekole v roce 2019

1. Nemusíte vlastnit kolo

2. Za vyzkoušení nic nedáte

3. Každodenní doprava po městě

4. Jsme v provozu 24/7

5. Můžete jet na výlet

6. Ve dvou se to lépe táhne

7. Jezdit na kole je zdravé

8. Projedete se i na elektrokole. Nebo skejtu.

9. Neustále inovujeme

10. Nejsme lhostejní

--

--

Sdílená kola v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi a finské Vaase. http://rekola.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rekola Bikesharing

Rekola Bikesharing

Sdílená kola v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi a finské Vaase. http://rekola.cz