Kullanım Kılavuzu

Çalışma alanım size daha önce gönderilen Öğrenci Numarası ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra karşılaştığınız ilk ana sayfadır. Bu sayfa her katılımcıya özel oluşturulmaktadır. İçerisinde yapacağınız değişiklikleri siz görebilir ve bu alanı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

İlk olarak karşınıza Ana sayfa gelmektedir. Ana sayfa içerisinde en üst sırada Günün Mesajı Bölümünü görürsünüz. Bu bölümde kayıtlı olduğunuz ders ya da derslerin sayfasında yapılan ders duyurularını görebilirsiniz.

ÖNEMLİ

2017–2018 eğitim döneminde yazılımımızda güncelleme yapıldı. Aşağıdaki maddeleri tekrar gözden geçirmenizi rica ediyoruz.

İstediğiniz derse katılmak ya da dersler arasında geçiş yapmak için Sağ menüde yer alan Dersler kısmına tıklayın ardından açılan iç sayfa içerisinde yer alan -geçiş yapmak istediğiniz- ders ismine tıklayın.

Image for post
Image for post

Dersler arasında kolay geçiş yapmak için sağ üst köşede yer alan Çalışma Alanlarım başlıklı yazıya tıklayın ardından açılır menüden geçiş yapmak istediğiniz ders ismine tıklayın.

Image for post
Image for post

Bu alanı kendinize göre özelleştirebilmeniz için Tercihler düğmesine tıklayarak gerekli özelleştirmelerinizi yapıp onaylamanız yeterli olacaktır.

Image for post
Image for post

Çalışma Alanım: Takvim

gerçekleşecek etkinlik (Dersler, Sınavlar vd.) günlerini mavi renkte göstermektedir. Mavi renk ile gösterilen güne tıkladığınızda size o gün ile alâkalı özet bilgi sunmaktadır. Dilerseniz ok tuşları yardımı ile de dilediğiniz aylara göz atabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Çalışma Alanım: Son Duyurular

Image for post
Image for post

Üyelik

Image for post
Image for post

Tercihler

Tercihler bölümü, ÖYS’e giriş yaptıktan sonra nasıl bir görünümde olacağını, ÖYS’nin hangi dilde olacağını ve ÖYS üzerinden aldığınız e-posta bildirimlerinin neler olacağına dair kendinize özgü tercihler yapabildiğiniz bölümdür.

Sekmeleri Özelleştir bölümü ile ÖYS’deki sekmelerinizi özelleştirebilir,

Image for post
Image for post

Bilgilendirme bölümü ile e-Posta bilgilendirme ayarlarınızı yapabilir,

Image for post
Image for post

Zaman Dilimi bölümünde ülkenizin bulunduğu zaman dilimini ayarlayabilir,

Image for post
Image for post

Dil bölümünde ise ÖYS’yi kullanmak istediğiniz dili seçebilirsiniz.

Hesap

Daha Güvenli Şifre

  • Şifreniz asgar 8 karakter olmalı
  • En az bir büyük harf içermeli
  • En az bir harf içermeli
  • En az bir özel karakter içermeli (#+%& vd.)
  • Şifreniz ardışık olmamalı
  • Şifreniz soyisiminiz, adınız vb. kişisel bilgileriniz olmamalı

Önemli bir hatırlatma: Hesap bölümünde yer alan adınız ve soyadınız bölümünü değiştirmemenizi rica ediyoruz. Bu bölümde yapacağınız değişiklerin tespit edilmesinde Canlı Derslere üç hafta boyunca katılamayacağınızı bildiririz.

Ders Sayfaları

ÖYS sisteminde her ders için bir sayfa atanır. Siz bir derse kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri tarafından ders sayfasına kaydınız gerçekleşir. Merkezimizde dersler modüler bir yapıda olduğu için bu sistemi tercih etmekteyiz.

Kayıt olduğunuz ders ya da derslerin canlı oturumları, ders dökümanları, sınavlar, notlar vb. ders ile alâkalı işlemler için ilgili ders sayfasına geçiş yapmanız gerekmektedir. Bu sayfalara geçiş yapmak için üst tarafta yer alan ders isminin yazılı olduğu sekmeye tıklamalısınız.

Image for post
Image for post

Eğer birden fazla ders aldıysanız, tarayıcınızın çözünürlüğüne de bağlı olarak, almış olduğunuz ders isimlerinin tamamını göremeyebilirsiniz. Almış olduğunuz tüm derslerin isimlerini görmek için sekme grubunun en sağında yer alan Daha Fazla sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

Image for post
Image for post

Tıkladıktan Sonra

Ders İzlencesi

Image for post
Image for post

Kısa ve Sınav Senetler

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store