FOTOS: Un viatge al Montgorock

Xàbia va acollir el Montgorock el dies 12, 13 i 14 de maig de 2017. Nosaltres vam estar els dos primers dies. A continuació us deixe algunes fotografies dels concerts que vam veure. En propers capítols de Els Viatges de Carlos Carlos us contarem alguna coseta dels concerts que hem vist. Mentre ens podeu escoltar ací:

Aurora & The Betrayers

Mclan

Santero y Los Muchachos

Badlands

Los Zigarros

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.