HACKATON FÖR HÄLSA 2016: INTRODUKTION

RISE Service Labs
Dec 5, 2016 · 14 min read

Landstinget i Värmland medverkar genom Experio Lab i ett Horizon 2020-projekt som heter Open4Citizens (O4C). Det är ett europeiskt design- och innovationsprojekt som undersöker potentialen för nya välfärdstjänster genom att utforska glappet mellan öppna data och medborgarnas förutsättningar.

Hackaton för Hälsa ingår i projektet Open4Citizens. Projektet har ett partnerskap som består av Landstinget i Värmland, Experio Lab, Karlstads universitet, Karlstad Innovation Park, RISE, Ett Öppnare Kronoparken och Karlstads kommun.

Open4Citizens pågår från 2016 till 2018 i fem olika europeiska städer: Karlstad, Köpenhamn, Milano, Barcelona och Rotterdam.

Inför hacket hade vi en research-period med många möten, servicejams och djupintervjuer för att få riktigt bra underlag för våra team att jobba med. Detta resulterade i fyra olika case:

1: Vår hälsodata — där vi bor!

2: Data ♥ Fritidsbanken

3: Data för att mötas på Kronoparken

4: Prata hälsa//Möta vården

Under hacket jobbade vi i team där medborgare, medarbetare från hälso- och sjukvården, studenter och företag från IT- och kommunikationsbranschen tillsammans skapade prototyper och nya lösningar. Arbetet i teamen följde en tydlig process med olika steg:

1. inventering och definition av behov

2. brainstorming

3. prioritering av idéer

4. idégenerering

5. prototyping

6. pitch

Processen följer en metod vars verktyg tagits fram av det danska företaget Antropologerna. Den är gemensam för alla inom O4C, så att resultaten kan jämföras mellan de olika piloterna.


HACKATON FÖR HÄLSA: PROCESS

Vi startade Hackaton för Hälsa med en kickoff! Ett 40-tal glada och nyfikna människor tog chansen att träffas för att prata om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av digitala applikationer, med början på Kronoparken.


DAG 1: HACKATON: INTRODUKTION // IDÈGENERERING

Teamen börjar jobba. Idag är det hårdkörning! Många steg och verktyg ska gås igenom under en enda dag.

Vi får en injektion av energi av inspiratören Jenny Westling till lunchen. Jennys fyra bästa tips för att få kreativt flow i team:

1. Var öppen!

2. Var olika!

3. Säg JA! ALLTID!

4. Var nyfiken!

Innan dagen är slut skulle varje team ha kommit fram till en bärande idé som pitchades för de andra teamen. Därefter bjöds på en god och hälsosam middag.


DAG 2: PROTOTYP OCH PITCH

Dagen startade med frågan om vad juryn kommer att fokusera på.

Här är kriterierna för juryn:

- Hur förebygger er idé ohälsa?
- Hur hänger det ihop med Kronoparkens möjligheter och utmaningar?
- Hur använder era idéer/koncept öppna data?
- Hur har ni tänkt på användarperspektivet? Kan man genom prototyp eller test få en känsla för idén redan nu?
- Hur sker implementering av idén/konceptet/prototypen?
- Hur presenterar ni er idé på ett strukturerat, intresseväckande och säljande sätt?
- Hur visar ni att ni tror på er idé/koncept/prototyp?

Nu går teamen från idégenerering till prototyping!

Klockan 15.00 prick samlades alla team för att bedömas och få återkoppling av expertjuryn. Alla visade upp imponerande kreativitet och fullt genomförbara förslag och prototyper.

Här är dom, vår tuffa med rättvisa jury: Andreas Stjärnhem från Sticky Beat, Linda Ryan-Bengtsson, forskare i medier och kommunikation på KAU, Per Hanning, projektledare vid Experio Lab, Landstinget i Värmland och Noorihe Halimi, samordnare vid Ett Öppnare Kronoparken.


HACKATON FÖR HÄLSA 2016: RESULTAT

Det kom fram fyra spännande konceptlösningar som alla på olika sätt handlar om hur det går att förbättra livet och hälsan på Kronoparken. Hacket har baserats på öppen Innovation. Det betyder att de som medverkat har möjligheten att fritt gå vidare med idéer och nätverk som skapades under hacket. Och Karlstad Innovation Park och Ett Öppnare Kronoparken är resurser och stöd för personer med idéer.

Post-hacket innebär att vi går in i en period där vi ska utvärdera, lära och paketera resultaten. Vi som planerat hacket gläds särskilt åt att så många har svarat i utvärderingen att de vill fortsätta jobba i kreativa processer över olika gränser.

Om ett år gör vi om det igen!

Här följer en sammanställning av våra fyra olika case och de prototyper och förslag till nya lösningar som kom fram under hacket.

UTMANING:
Hur kan man — med utgångspunkt från Kronoparken — skapa lösningar för att kommunicera hälsodata på ett tillgängligt, intresseväckande och interaktivt sätt som ökar boendes medvetande om sin och andras hälsa?

BAKGRUND:
Det finns en massa data att tillgå om hur platser, stadsdelar och städer mår, men få plattformar att visa och öppna upp datan på. Det kan handla om statistik från myndigheter, landsting och kommuner, men också från allmänna folkhälsoundersökningar. Ofta hamnar denna data i officiella rapporter som väldigt få läser och den data som kommer till användning landar ofta hos strateger, statistiker och beslutsfattare långt från medborgarnas vardag.

Idéer och förslag på nya lösningar:

Utifrån utmaningen identifierade gruppen snabbt en rad behov som kan tänkas finnas. Man tog även fram målgrupper för detta och efter diskussion så enades gruppen om att samtliga invånare på Kronoparken är den primära målgruppen. De behov som gruppen prioriterade främst var:

 • Öka medvetenhet om hälsan
 • Inspirera till en hälsosammare livsstil
 • Informationen ska vara lättförståelig

För att möta de här behoven tog gruppen fram en bred plattform av digitala och fysiska möten i kombination med information i olika kanaler. Man valde dock att lägga mest fokus på ett antal storbildsskärmar som bör placeras ut på olika platser på Kronoparken där det rör sig mycket människor. Dessa skulle visa utvecklingstrender kring hur hälsan ser ut på Kronoparken för tillfället och jämföra det med en tidigare period för att visa om hälsoläget är på väg åt rätt eller fel håll. Detta skulle kombineras med information som kan förstärka positiva trender och motverka negativa. Skärmarna skulle även visa aktuell hälsoinformation baserat på hur exempelvis sökstatistik ser ut. Om googlesökningar på ”vinterkräksjuka” börjar gå upp så kan plattformen informera om att sjukdomen har börjat sprida sig och hur det går att förebygga för att inte drabbas. Information på skärmen skulle till största delen bestå av bilder och ikoner, men även kunna förmedlas på olika språk. För den som vill veta mer så hänvisar informationen på storbildsskärmarna vidare till andra kanaler, exempelvis en specialutvecklad app.

Gruppen såg möjligheter med att använda data från exempelvis lokala vårdcentraler och Googles sökstatistik för att plocka upp aktuella trender. Man antog att det även krävs manuellt redaktionellt arbete för att sätta datan i ett sammanhang och kunna ge värdefull information kopplat till den. Gruppen såg positivt på möjligheterna att enkelt ta fram en fungerande prototyp och testa den. Det kan exempelvis ske med statiska bilder på en mobil storbilds-tv i kombination med observationer och intervjuer med förbipasserande.

Nyttan med lösningen skulle bli:

 • Lösningen skapar medvetenhet om individens hälsa
 • Hälsodatan blir tillgänglig för alla genom bilder, digital teknik och publika skärmar
 • Målgruppen behöver inte vara aktiv för att inhämta informationen
 • Lösningen skapar förutsättningar för hälsosammare val
 • Lösningen inspirerar individen till att ta ansvar för sin egen hälsa

Förutom storbildsskärmarna såg gruppen ett behov av att vidareutveckla och komplettera lösningen för att den skulle bli heltäckande och uppfylla sitt syfte. Gruppens förslag för hur arbetet skulle gå vidare efter att storbildsskärmarna är på plats är att även:

 • Utveckla kompletterande app och hemsida
 • Koppla till fysiska mötesplatser
 • Hänvisa till aktiviteter och event på Kronoparken
 • Utöka till andra stadsdelar och andra kommuner

NYTTA

 • Skapar medvetenhet om individens hälsa
 • Målgruppen behöver inte vara aktiv för att inhämta informationen
 • Skapar förutsättningar för hälsosammare val
 • Inspirerar individen till att ta ansvar för sin egen hälsa

VIDAREUTVECKLING

 • Utveckla kompletterande app och hemsida
 • Koppla till fysiska mötesplatser
 • Hänvisa till aktiviteter och event på kronoparken
 • Utöka till andra stadsdelar och andra kommuner

UTMANING:
Hur kan man använda Fritidsbanken Kronoparken för att skapa, testa och sprida öppen data kring lokal motion och rörelse?

BAKGRUND:
Motion är avgörande för en god hälsa. Fritidsbanken är en social innovation som skapar förutsättningar för både motion och möten. Det kommer att finnas Fritidsbanken i nästan hela Sverige inom några år, men de saknar system för att skapa och tillvarata den potentiellt unika datan som kan genereras. Det finns en massa potentiell data som skulle kunna skapas och spridas för att få bättre kunskap om hur boende i en stadsdel eller område motionerar. Det är data som skulle kunna användas av både forskare, kommun och landsting och inte minst invånare själva.

Idéer och förslag på nya lösningar:

Grupp 2 fokuserade på att, med utgångspunkt från Fritidsbankens värdegrund, göra det lättare, roligare och smartare att låna artiklar på fritidsbanken. Detta genom att skapa ett system som både genererar data för intresserade och med hjälp av öppna data skapar mervärde för låntagaren.

Lösningen tar sin utgångspunkt i att skapa ett lånesystem som påminner om ett biblioteks, där man får ett ID istället för att varje gång ange sitt namn vid utlån. Genom att ha en låneportal som man som låntagare både kan få tillgång till på Fritidsbanken och hemma så skapas fler möjligheter att välja rätt artiklar vid rätt tidpunkt.

Genom att använda öppna data från t ex SMHI och kommunen så finns också möjlighet att skapa en bättre låneupplevelse, t.ex. genom att hänvisa till bra platser för rekreation, men också att ge råd baserat på väder. I sitt användande kan även lånaren skapa data, antingen genom att svara på frågor när man returnerarna sin lånade artikel, eller om man upptäcker problem i de ytor man nyttjar för att idrotta, t.ex. trasiga fotbollsmål eller undermålig asfalt. En viktig punkt är även integreringen med sociala medier kopplat till utlån, där man som låntagare kan skapa ”hype” genom att dela med sig av vad med gör med sin lånade artikel.

Några av de utmaningar som grupp 2 brottades med är datahanteringen. Eftersom man måsta ha särskilda skäl för att spara listor av personuppgifter krävs bra riktlinjer för att kunna implementera systemet. Viktigt är också att datan lagars på säkra sätt. Därtill måste de digitala systemen som implementeras och testas ha ett enkelt användargränssnitt som gör det enkelt att låna. Det får inte bli en börda vare sig för låntagare eller personal på Fritidsbanken.

Sammanfattningsvis kan sägas att Grupp 2:s lösningspaket:

Skapar och strukturerar data genom utlån och användande som andra kan analysera

Använder öppna data för att förbättra tjänsten och upplevelsen

Skapar bättre platser att sporta och motionera på

Skapar ett smidigare lånesystem

Breddar arenan för att utöva idrott

Skapar miljövinster genom utökad delekonomi

Ger förutsättningar för förbättrad folkhälsa — både genom utövande och genom att skapa ny data.


UTMANING
Hur kan man skapa lösningar för att möjliggöra fler och bättre möten på Kronoparken som använder och/eller skapar öppen data?

BAKGRUND
Mötet är viktigt för att må bra. Och Kronoparken är en plats där det finns många förutsättningar för spännande och givande möten. Här finns universitetet, Kronoparkens Centrum och Karlstad Innovation Park. Men trots att det händer en massa spännande saker på olika platser så finns det inget ställe där information om allt spännande som händer kan samlas på ett tillgängligt och smart sätt.

Idéer och förslag på nya lösningar:

På Kronoparken finns det finns många aktiviteter och mycket information, men informationen finns inte samlad. Gruppens förslag fokuserade på en webbplats, Kronoparksguiden, ett ställe där information om allt spännande som händer kan samlas på ett tillgängligt och smart sätt.Kronoparksguidenska göra det lättare för ensamma människor att hitta gemenskap i aktiviteter på Kronoparken.

De viktigaste målgrupperna är migranter och studenter. Dels för att de är stora grupper på Kronoparken och dels för att de på olika sätt har erfarenhet av att vara nya i sin kontext och skulle kunna komplettera varandra och ge varandra mycket.

”Studenter som är trötta på att käka nudlar kan komma hem till en syrisk familj och få spännande middag och nya kontakter. Och det kan bli lättare för de som är nya i Sverige att få kontakter med svenskar”.

Gruppen såg framför sig att webbplatsen får mest nytta när den innehåller möten med ”win-win-faktor”, det ska inte finnas en part som är aktiv arrangör och en annan som är passiv mottagare. Ett strategiskt val blev därför att inte ta på sig en arrangörsroll utan istället samla befintliga aktiviteter med win-win. Nyckelpersoner som fungerar som ambassadörer från olika kulturer, kan få en administratörsroll för att t ex lägga upp filmer som berättar vad som händer på olika språk.

Gruppen antog att det finns mycket data som är helt eller delvis öppna om planerade aktiviteter på Kronoparken från t ex olika föreningar, Karlstads universitet, Karlstads kommun och vårdcentralen på Kronoparken. Denna tillgång till data skapar möjligheter till en god överblick över vad som händer på olika ställen inom samma geografiska område.

Förslaget består av en webbplats med framför allt tre funktioner:

· Flöde — aktiviteter som händer nu

· Kalendervy — planerade aktiviteter

· Kartvy — karta som visualiserar aktiviteter som är pågående eller börjar snart

Fördelar:

· Det blir lättare för individer att hitta aktiviteter som ger gemenskap med andra, sorterat på plats.

· Webblatsen genererar kunskap om vad som får folk att komma på aktiviteter, t ex vilka tider som funkar, eller vilka arrangemang eller arrangörer som lockar.

UTMANING

Hur kan vi hitta lösningar som hjälper ideella föreningar att berätta om hälsa och som förbereder människor för att hitta rätt i mötet med vården?

BAKGRUND

Landstingets ansvarar för att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till rätt vård. Men att förstå vårdsystemet och veta vart man ska vända sig för att få rätt vård är inte alltid helt enkelt. Många på Kronoparken, både etniska svenskar, personer med annan etnisk bakgrund än svensk och studenter, vittnar om att det är svårt att veta vart och när man vänder sig när man är sjuk och vem man vänder sig till för att hålla sig frisk. Många vänder sig därför till organisationer i civilsamhället för att få svar och råd. Frågan är dock hur man kan kvalitetssäkra denna rådgivning, men också hur man kan använda den för att lära sig mer om hur hälsoläget i ett samhälle ser ut.

Idéer och förslag på nya lösningar:

Utmaningen handlar om hur vi kan hitta lösningar som hjälper medborgare att hitta rätt i vården och att rusta ideella föreningar bättre så att de ska kunna hjälpa människor att möta vården och att få information om hur man håller sig frisk.

Gruppens utmaning har en stor komplexitet. Det finns behov av att hjälpa människor att ringa in sitt problem och hitta rätt vårdnivå, vilket i grunden handlar mycket om att hitta rätt och få en överblick av många vårdaktörer. Men det handlar också om brist på förtroende mellan nysvenskar och det offentliga Sverige, som vården är en del. På Kronoparken bor också många studenter som nyss har flyttat hemifrån och inte skaffat erfarenheter av hur man gör när man behöver komma i kontakt med vården. I detta case finns dessutom en dimension av att förebygga ohälsa, så att människor på egen hand ska kunna må bra och hålla sig friska.

Själva lösningen är en digital plattform som kan exponeras som en hemsida, som en app i en mobil eller surfplatta eller på storbildsskärm. Skärmarna kan finns på t ex vårdcentralen, Ett Öppnare Kronoparken, Karlstads universitet eller apoteket. Genom att använda Ett Öppnare Kronoparken som har stort förtroende hos många medborgare från olika kulturer, som avsändare och samarbetspartner med vården, är tanken att bygga tillit och förtroende över tid.

Den digitala lösningen består i huvudsak av tre delar:

1. Sjuk — gå in och se vilka aktörer du går till i förhållande till dina symptom. Öppna data från 1177 är grunden, men informationen behöver anpassas, visualiseras med bilder och göras tillgänglig på de stora språken.

2. Information — om livsstil och att förebygga ohälsa. Här finns råd, tips och hjälp till självhjälp där det framgår vem som är rätt aktör.

3. Fråga — möjlighet för medborgare eller föreningar att ha dialog med vården, vilket genererar data från både medborgarna och vården om vad som är aktuellt just nu på Kronoparken, t ex Ramadan eller vinterkräksjuka.


RÖSTER OM HACKATON FÖR HÄLSA 2016

Från utvärderingen: Vill du vara med igen?

Från utvärderingen: Tar du med dig något från Hackaton för Hälsa 2016? (citat)

Absolut. Det var liksom förra året jag tog studenten och att kastas in i rampljuset direkt var en utmaning. Fick ett helt nytt perspektiv på saker och ting, bl.a på hur man jobbar för att hitta en lösning och hur man håller en pitch m.m. Något jag absolut kommer bära med mig för resten av livet


Jag lärde mig mycket, både av alla andras idéer som presenterades och från den research som gjorts innan. Jag kommer ta med mig arbetsprocessen som jag tror jag kommer ha mycket användning av i framtiden.


Fick massor av nya perspektiv inom t.ex vården och massa kunskap om öppen data och hur man kan använda den.


Ett bättre förståelse om hur man kan jobba tillsammans med människor från olika dicipliner.


Styrkan i att vara ett multikompetent team. Ålder, kön, etnicitet, professionell bakgrund. I övrigt öppenhet i den kreativa processen, alltid säga Ja för att inte stänga dörrar till lösningar längre fram.


Det bästa vara alla människor man lärde känna som är engagerade i samma frågor.

Röster från Hackaton för Hälsa: Filmer

Från utvärderingen: Vad tyckte du om Hackaton för hälsa 2016? (citat)

Det är kul och annorlunda arbetssätt men också väldigt krävande.


Jag älskar nya utmaningar och är hur nyfiken som helst. Så länge det är lärorikt så är jag där liksom.


Jag tycker att det var jättekul att få utveckla in idé i grupp med andra människor som kom från olika bakgrunder med olika erfarenheter och jag kommer ta med mig mycket från det här hacket, därför är jag gärna med igen Jag är gärna delaktig för att utvecklas, lära mig mer och utmana mig själv. Jag vill även vara med och “bevaka” barn- och ungdoms- och föräldraperspektiv.


Det var roligt och givande! Det var väldigt häftig att jobba med nånting som är konkret och händer lokalt, det vill jag göra igen Det var intensivt men kul


Det var jätteroligt och lärorikt! Detta var första gången och får man öva på metoden så blir man bättre. Tror på formen i processen.

www.open4citizens.
  RISE Service Labs

  Written by

  RISE Service Labs is a group within the Research Institutes of Sweden addressing societal challenges using service innovation and establishing new test beds.