Olin Roihun tärkein henkilö

Roihu 2016
Sep 16, 2016 · 2 min read

Kun minua pyydettiin ensimmäistä kertaa leirilippukuntani vaeltajaluotsiksi, vastasin suoralta kädeltä ei.

Jatkoin, että kaikki vastaavia hömpänpömppäpestejä tekevät joutaisivat mieluummin vaikka kantamaan vettä. Myöhemmin mieleni muuttui. Roihulta kotiin matkatessani tuumin, että olipa kiva saada hoitaa leirin tärkeintä pestiä. Leirilippukunnassamme oli yli tusina vaeltajaa, joista puolet olivat itävaltalaisia. Vaeltajamme tuntuivat hyvin eri ikäisiltä: nuorimmilla kimalsi rinnassa tuore samoajan päätösmerkki, vanhimmat olivat jo istuneet yliopistossa pänttäämässä Kantin kategorista imperatiivia. Toisaalta vaeltajiamme yhdisti hervottoman maahishuumorin lisäksi into oppia ja kehittyä.

Luotsin tavoitteet korkealla

Vaeltajaluotsin tavoite ei ollut sen enempää tai vähempää kuin varmistaa, että vaeltajat saavat leiristä mahdollisimman paljon irti. Luotsin tehtävänä oli keskustelemalla ja hienovaraisesti tönimällä saada vaeltajat pohtimaan omaan kehitystään, pestissä onnistumista ja leirin haasteita. Itse myös pyrin ottamaan selvää kaikesta leirillä tapahtuvasta, kuten työelämäworkshopeista, jousiammuntapisteistä ja taiteiden yöstä, jotta vaeltajat olisivat ajan tasalla leirin tarjoamasta koulutuksesta ja viihdykkeestä. Luotsin tehtävä niin leirillä kuin lippukunnassakin on ihmisten johtamista. Hyvä luotsi auttaa nuorta kasvamaan haasteiden edessä, tukee pestissä ja pohtii nuoren kanssa, miten partiossa opittua voisi hyödyntää leiribussin parkkeerattua kotipitäjään. Luotsin on ennen kaikkea tärkeä olla läsnä. Liikkuvan pyörän selästä huikattu ”miten menee?” on vasta alku, ja tukevan aikuisen täytyy ehtiä istumaan alas mietiskelemään maailman menoa.

Kuva: Janne Seppänen

”Sä et kyllä tee leirillä mitään”

Eräs pääkaupunkiseutulainen partiojohtaja tiivisti vaeltajaluotsin roolin oivaltavasti: ”Vaeltajaluotsi on tyyppi, joka vaivihkaa katsoo vaeltajien perään. Luotsi sparraa, kyselee vointia ja kannustaa ylittämään rajojaan. Sitten leirin jälkeen vaeltajat toteavat, että mahtava viikko takana, vaikka sinä se et kyllä tehnyt yhtään mitään.”

Eeva Riivari, (leiri)lippukunta Maahiset

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade