Roihu on ympäristövastuullinen, jätelajittelusta kuljetuksiin

Roihu 2016
Jul 3, 2016 · 2 min read

Lähtökohtaisesti partiossa toimitaan jo kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja opetellaan ympäristövastuullisuutta edistäviä taitoja, kuten jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Varsinkin Roihun kokoisella 17 000 hengen suurleirillä ympäristön huomioiminen on erittäin tärkeää, koska suuri ihmismäärä aiheuttaa melkoisen rasituksen alueen kestävyydelle. Tärkeimpiä leirillä huomioitavia asioita ovat jätteet ja harmaat vedet, joita syntyy erittäin paljon ja ovat potentiaalisesti suurimmat ongelmat ympäristölle väärin hoidettuina. Jätteiden ja jätevesien lisäksi leirin ympäristötiimi vastaa WC-palveluista ja neuvoo tarvittaessa koko leiriorganisaatiota ympäristöasioiden huomioinnissa.

Jätevedet tarvitsevat puhdistussysteemin

Roihun ympäristöasioita hoitaessani olen päässyt käyttämään monipuolisesti ympäristöalan osaamistani ja samalla oppimaan myös paljon uutta. Harmaiden vesien, eli suihkuista ja tiskistä syntyvien jätevesien, käsittelyssä on osattava rakentaa maasto-olosuhteisiin sopiva puhdistusjärjestelmä, jotta vedet voidaan lopulta imeyttää puhdistettuina maaperään. Tällöin on otettava huomioon muun muassa pesuaineiden ekologisuus ja suodatinmateriaalien sopivuus leirin jätehuollon käsiteltäväksi. Jätehuollon järjestämisen yhteydessä olen päässyt tutustumaan tarkemmin kiertotaulouteen yleensä. On ollut hienoa huomata, että suurin osa leirin jätteistä menee uudelleen käyttöön materiaalina tai energiana! Hankittavat materiaalit on myös pyritty valitsemaan niin, ettei niiden lyhyt käyttöikä leirillä aiheuta kohtuuttoman suurta ympäristökuormitusta päätyessään esimerkiksi jätteeksi.

Kuva: Sami Tarkkinen/Kilkkeen kuvapankki

Työskentelen yhden tällaisen ympäristöystävällisen materiaalin parissa, UPM:n Pelloksen vaneritehtailla laadunvalvojana. Olen myös tutustunut vanerin koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin tehdessäni aiheesta insinöörityöni. Havuvaneri on erinomainen rakennusmateriaali ja sitä käytetäänkin runsaasti Roihun rakentamisessa. Vaneri on ympäristönkin kannalta hyvä tuote, koska se on valmistettu uusiutuvasta luonnonmateriaalista ja sen valmistuksessa käytetään varsin vähän kemikaaleja. Vaneria voidaan myös käyttää yhä uudestaan ja uudestaan, sekä hävittää lopuksi polttamalla. Myös muut Roihulla käytettävät UPM:n materiaalit, kuten sahatavara, biokomposiitti ja UPM BioVerno-puupohjainen uusiutuva diesel edustavat samaa kestävien ja ympäristöystävällisten materiaalien sarjaa.

Logistiikkaa ei ole unohdettu ympäristöasioissa

Ympäristön huomioon ottaminen rakentamisen, jätteiden lajittelun ja harmaiden vesien käsittelyn lisäksi kattaa myös leirin logistiikan. Suurella leirillä liikkuu paljon ihmisiä ja paljon tavaraa, joten myös kuljetuksia ja niitä hoitavia ajoneuvoja on melkoinen määrä. Logistiikan ekologisuuteen vaikuttaa suuresti käytettävä polttoaine, joka Roihulla tulee dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa olemaan UPM:n valmistama UPM BioVerno, täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu diesel, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80% fossiiliseen dieseliin verrattuna. Ajoneuvojen ja työkoneiden lisäksi UPM BioVernoa käytetään suihkuveden lämmityksessä lämmityskonttien polttoaineena. UPM BioVernossa ei myöskään käytetä raaka-aineena ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita, joten se on ekologisuuden lisäksi myös muuten kestävä valinta.

Pestissäni Roihun ympäristöpalvelupäällikkönä olen oppinut ympäristönsuojelun käytännön tehtävien lisäksi myös paljon lisää UPM:n ympäristövastuullisuudesta, sekä muista tuotteista vanerin lisäksi. Tutustuin myös ensimmäistä kertaa UPM BioVernoon ja päätinkin alkaa käyttää sitä myös omassa dieselautossani. Kunnes otin myyntipisteistä selvää ja huomasin ajaneeni UPM BioVernolla jo siitä asti kun siirryin tankkaamaan vihreällä kortilla.

Maria Rahkola,

kirjoittaja toimii Roihun ympäristöpäällikkönä ja työskentelee UPM Pelloksen vaneritehtailla laadunvalvojana.

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade