Varavoimatiimi — apunasi kun veto loppuu

Roihu 2016
Sep 11, 2016 · 2 min read

Varavoimatiimi oli Roihulla n. 10 hengen tiimi, jonka jäsenet ovat kokeneita, aikuisia partiojohtajia. Tiimin tarkoituksena oli leirillä olla lyhyellä varoitusajalla valmiina paikkaamaan uupunutta / sairastunutta tai muuten estynyttä jonkin osa-alueen johtajaa (ei leirilpk, mutta siitä ylöspäin). Tarvittaessa olimme valmiita ottamaan pestin haltuun tarvittavaksi ajaksi ja välillä riitti kun sparrasimme ja ratkoimme yhdessä ongelmat. Kohderyhmänä oli siis leiriorganisaation johtamistason pesteissä toimivat. Pisimmät toimeksiannot olivat Roihulla lähes koko varsinaisen leirin mittaisia ja toisissa tapauksissa tiimin jäsen kävi toteamassa tilanteen ja pian todettiin, ettei apua sen kummemmin tarvittukaan.

Kuva: Heikki Heinonen

Tavoitteemme ja toiveemme myös oli, että kynnys ottaa meihin yhteyttä olisi matala, jotta voisimme auttaa ajoissa. Varavoimatiimi tällaisena toimintona oli uusi suurleireillä, joten keskeinen haaste oli tehdä meidät tunnetuksi, ennen leiriä ja olla näkyvillä ja saatavilla leirillä. Leirin edetessä yhteydenotot ja toimeksiannot lisääntyivät, joten tietoisuus meistä parani koko ajan. Vielä on vaikeaa arvioida, kuinka moni avuntarvitsija ei meistä tiennyt. Toivottavasti seuraavilla suurleireillä vielä useampi tietää ja kynnys pyytää apua on vielä matalampi.

Tapauksia laidasta laitaan

Avun tarvitsijoita oli erilaisia; osalla oli tarve irrottautua, vessatauosta aina vapaapäivään (työvuorot oli usein suunniteltu epärealistisesti), osa taas oli todella uupuneita ja/tai ylivoimaisen haasteen edessä: eivät nähneet ratkaisua tilanteeseen tai suuntaan mihin edetä. Tällöin usein oli kyse liian kokemattomasta pestinhaltijasta tai yksinkertaisesti aivan alimitoitetuista tai saaduista resursseista. Välillä väsynyt tai turhautunut pestinhaltija ei kuitenkaan halunnut muuttaa tehtyjä suunnitelmia, vaikka ne selvästi olivat, no suoraan sanottuna epärealistisia ja huonoja. Monesti tiimin palavereissa ihmettelimme: ”Eikö kukaan ole tarkastanut ja antanut palautetta näistä suunnitelmista?”.

Mistä edellä kirjatun lisäksi sitten nämä haasteet johtuivat? Tunnistimme ainakin seuraavia asioita: oli annettu paljon valtaa ja vastuuta nuorelle, MUTTA ei oltu annettu riittävästi tukea, ei kenties edes tiedostettu missä määrin ja minkälaista tukea tarvitaan; pestin ottanut ei ollut tiennyt mihin oli tulossa — kyky johtaa ei vielä ollut riittävä. Usein pelissä oli myös tunnetta, esim. epäonnistumisen pelkoa. Silloin tarvittiin kuuntelua: piti antaa mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti (tietyissä rajoissa) siitä, ettei osaa / pysty. Usein tärkeä apu oli perspektiivin antaminen, mittasuhteiden tunnistaminen ja apu päätöksenteossa.

Kuva: Joel Forsman

Mielestäni Varavoima on hyvä palvelu ja sitä voitaisiin hyvin toteuttaa muissakin yhteyksissä. Esimerkiksi omassa lippukunnassani on käytetty vanhemmista partiojohtajista koostuvaa niin sanottua ”Ensiapu-ryhmää” tuuraamaan laumanjohtajia ja seikkailijajohtajia.

Varavoimatiimin puolesta, Eetu K.

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade