Verkostot helpottavat työskentelyä niin suurissa partio- kuin työprojekteissakin

Roihu 2016
Jun 18, 2016 · 2 min read

Verkostoituminen on tarpeellista ja hyödyllistä niin työelämässä kuin partiopestissäkin. Tuntemalla oikeat henkilöt organisaation eri osissa oman viestin perille saaminen on helpompaa, kysymyksiin saa nopeammin vastauksen ja tekemiseen tukea.

Suomen Partiolaisten Roihu on kuitenkin 17000 osallistujan ja 1500 tekijän myötä suurprojekti, jossa ei voi millään tuntea kaikkia eikä tutustua kaikkiin. Oikeiden kontaktien löytäminen ja luominen onkin ensiarvoisen tärkeää.

Tiukalla projektityöskentelyllä ei pötkiä pitkälle — vapaamuotoisemmat tilaisuudet ja koulutukset oleellisia henkilökohtaisten suhteiden muodostamiseksi

Mielestäni paras paikka verkostoitua parin vuoden projektissa on ollut projektin tukemiseksi räätälöity Partiojohtajan jatkokurssi, Ko-Gi 119, jolle osallistuin. Kurssilla perehdytään partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehitetään omaa toimintaa johtajana sekä viedään suomalaista partiotoimintaa eteenpäin. (Kurssista lisää täällä)

Reilun vuoden kestäneen kurssin osallistujat koostuivat suurelta osin leiritoimikunnan ja laajennetun leiritoimikunnan tekijöistä. Näiden eri osa-alueiden avainhenkilöiden tuntemisesta on ollut hyötyä leiriprojektissa. Projektia tehdessä tutustuu huomattavaan määrään tekijöitä, mutta pestiä tehdessä keskittyy helposti itse tekemiseen ja verkostoituminen jää vähemmälle. Sama pätee työelämässäkin. Verkostojen luominen kursseilla ja seminaareissa, epävirallisemmassa ympäristössä, onnistuu monesti luonnollisemmin kuin työtapaamisissa, jotka usein järjestetään sähköisesti.

Partiossa verkottuminen onnistuu helpommin kuin työelämässä. Partiohan on harrastus eli vapaaehtoista ja –muotoista toimintaa. Lippukunnan, alueen, piirin ja järjestön toiminnassa tutustuu helposti henkilöihin, joita ei työn puitteissa tapaisi ollenkaan. Työelämään kaipaisin enemmän epävirallisempaa kommunikaatiota päivittäiseen toimintaan. Epävirallinenkin osuus töissä tuntuu usein työltä, kun se on määritetty minuutin tarkkuudella agendaan, eikä ajatustenvaihto ole yhtä vapaamuotoista verrattuna harrastustoimintaan.

Roihun hankinta- ja taloustiimi ovat tehneet töitä projektin eteen jo 1,5 vuotta

Roihu-projektin myötä myös ammatillinen verkosto ja näkökulma laajenee

Roihupestin myötä olen tutustunut uudella tavalla työnantajaani UPM:ään partion yhteistyökumppanina. Jopa sadan uuden roihututun lisäksi olen verkottunut paremmin myös UPM:n eri liiketoiminnoissa työskentelevien kanssa ja samalla syventänyt ymmärrystäni metsäteollisuuden uusista tuotteista, kuten biopolttoaineista. Olen myös saanut uusia kontakteja erilaisten tavarantoimittajien joukosta työelämään hankintapäällikön päivätyötä helpottamaan. Roihupestiä tehdessä olen lisäksi huomannut miten asiakkaisiin suhtaudutaan eri tavalla erikokoisissa yrityksissä. Yllättävää on, että kaikilla yrityksillä kokoon katsomatta ei ole kiinnostusta välttämättä edes tarjota partiolaisille tuotteitaan. Partioleiriä voi käyttää referenssinä huomattavasti helpommin kuin isoja yrityksiä jotka eivät salli nimeään käytettävän toimittajan markkinoinnissa. Kaiken kukkuraksi olen tutustunut useampaan metsäteollisuudessa työskentelevään roihulaiseen, mistä voi olla yllättävääkin hyötyä tulevaisuudessa.

Verkostoitumalla parempi ihmistuntemus ja tuloksekkaampi projektityöskentely

Vapaaehtoisuus tuo oman lisämausteensa partiopesteihin verrattuna työelämään. Tekijöiden suuret erot iässä, kokemuksessa ja aktiivisuudessa vaikuttavat projektityöskentelyyn. 15-vuotiailta tekijöiltä ei voi vaatiakaan samanlaista lopputulosta kuin kolmekymppisiltä. Kokemuspohja on myös huomioitava johtamisessa ja ohjeistamisessa. Toisaalta partio tarjoaa upean ympäristön oppimiseen. Mitä paremmin verkottuu ja oppii tuntemaan ihmisiä ja heidän toimintatapojaan, sitä tuloksekkaammin osaa käyttää erilaisia kanavia tiedon saamiseksi ja viestin viemiseksi.

Kiitokset partio- ja muille verkostoille tuesta ja työkavereille UPM Biocompositesilla ymmärryksestä Roihu-projektin aikana.

Jari Nisula, Roihun hankintapäällikkö

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade