Als het perspectief eenmaal is gedraaid

Ron van Es
Aug 15 · 2 min read

Toen de Apollo 8 op 21 december 1968 gelanceerd werd, gebeurde er onderweg iets opmerkelijks. De camera die voorin de raket gericht was op de het heelal — ten slotte waren we als mensheid onderweg naar de sterren — werd 90 graden gedraaid. De mensheid kreeg toen voor het eerst een beeld in kleur van onze eigen planeet. Die blauwe knikker daar in die oneindige zwarte ruimte. Daar wonen wij. Daar leven wij. Het was een schok. We kregen ons zelf in het vizier.

In een interview met Stevo Akkerman in dagblad Trouw vertelt filosoof Jan Keij iets soortgelijks. Het goede doen is niet de blik op de sterren, de baan om de maan waar Apollo 8 voor bedoeld was, maar de camera te draaien, de blik op onszelf, de ander te richten.

Als we over het goede denken, kunnen we uitgaan van de wet of van deugden. Wat maakt het anders om uit te gaan van de ander? Is dat iets dat voor iedereen zo werkt?

“Ja, zo werkt het voor iedereen. Dat is de stelling van deze filosofie. Iedereen is een gevoeligheid voor de ander. Hoewel het zeker mogelijk is die gevoeligheid te vergeten. Of te negeren. Maar we hebben het van nature. En het mooie is: als het goede voortkomt uit het appèl van de ander, betekent het: schep kwaliteit van leven voor die ander. Laat die ander lukken. (De filosoof) Levinas zegt dat het een appèl is zonder woorden: de aanwezigheid van de ander volstaat. Het goede is dan dit: dat ik de ander als uitgangspunt neem bij mijn zoeken naar welzijn.”

De aanwezigheid van de ander is dan ook de ware betekenis van het woord ‘purpose’ dat ik en anderen zo vaak in de mond nemen of beschrijven. De ander, de samenleving, de planeet, de buurman, het kind, de naaste. Het zoeken naar purpose is het welzijn van de ander serieus nemen. Dat.

Ron van EsSchool for Purpose Leadership

  Ron van Es

  Written by

  Schrijver, spreker, coach, filmmaker, partner Purpose Day, psychosyntheticus, purpose-driven leadership. School for Purpose Leadership. www.purposeleadership.nl

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade