Vragen over leiderschap — Astrid Leyssens

Ron van Es
Oct 10, 2019 · 2 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Dit keer Astrid Leyssens. Astrid is consultant in CSR en marketing strategy.

‘Heb je altijd de moed om voor de ‘goede weg’ te gaan als leider?’

“Ik denk dat elke goede leider een gezonde dosis moed nodig heeft. Als purpose leader is dat zeker zo, al verlies ik soms toch ook wel eens mijn moed en vooral mijn geduld.

Het is voor mij zo vanzelfsprekend om ‘het goede te doen’ en ik ben natuurlijk al jaren bezig met hierin stappen te zetten. Dan vind ik het soms lastig om te aanschouwen dat anderen nog maar aan het begin van hun purpose journey zijn en raak ik gefrustreerd omdat het naar mijn gevoel te traag gaat. Hoewel elke purpose journey die opgestart wordt natuurlijk positief is, merk ik bij de bedrijven die ik adviseer ook dat het niet altijd hoog genoeg op de agenda staat. Een onverwachte gebeurtenis of een zakelijke urgentie neemt vaak de bovenhand op de ambities en roadmaps voor duurzaamheid die we vastgelegd hadden. Dan vraagt het echt moed om door te gaan.

Maar voor mij is er maar één weg en dat is die van maatschappelijke relevantie en zoveel mogelijk impact maken. Of dat nu is via het helpen opschalen van social enterprises, NGO’s of grote bedrijven met sustainability roadmaps en goede communicatie omtrent hun CSR-initiatieven, het gevoel om met zinvolle projecten bezig te zijn geeft me telkens weer trots en voldoening. Door de impact die je maakt en de mensen waarmee je dat samen kan doen word ik blij en dankbaar. En ook telkens weer een stukje moediger in mijn rol als purpose leader.” — Astrid Leyssens


Ron van Es

Written by

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade