Vragen over leiderschap — Elke Leyman

Ron van Es
Oct 29, 2019 · 2 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Dit keer Elke Leyman. Elke is spreker en auteur bij r-evolutie.

‘Welke plaats neem jij in als leider?’

“Welke plaats neem ik in als leider? Geen gemakkelijke vraag. Of misschien is het wel een gemakkelijke vraag maar die vraag deed mij wat ongemakkelijk voelen. Omdat ik me, door mezelf die vraag te stellen, realiseer dat de plaats die ik werkelijk inneem en de plaats die ik in mijn verbeelding inneem, niet dezelfde is.

In mijn dromen ben ik een leider die andere mensen inspireer, die durft te staan voor haar eigen mening en waarden. In werkelijkheid merk ik dat ik bang ben voor de afkeuring en veroordeling van anderen waardoor ik wat ‘laf’ ben en niet mijn volle verantwoordelijkheid neem voor mezelf en voor datgene waar ik voor sta.

Nu ik deze discrepantie bij mezelf ontdekt heb, kies ik bewust en eerlijk naar mezelf en de buitenwereld toe, mijn volle verantwoordelijkheid te nemen en te staan voor wie ik ben. Met al mijn lichte en donkere kanten. Omdat alles er mag zijn. Alleen op die manier kan ik mensen echt inspireren en aanmoedigen zich te laten zien zoals ze werkelijk zijn. Zodat ze vanuit hun eigen kracht hun eigen leven durven te leven en niet het leven van anderen.”— Elke Leyman


    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade