Vragen over leiderschap — Hans van den Boom

Ron van Es
Oct 15, 2019 · 2 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Dit keer Hans van den Boom. Hans is algemeen directeur — senior strategisch adviseur BOOM strategie.

‘Waarom kon je als leider vasthouden aan je principes?

“Deze vraag impliceert dat ik altijd heb kunnen vasthouden aan mijn principes. Dat lijkt erop dat je in je jonge leidersjaren principes hebt gehad die je altijd trouw bent gebleven. Dat is bij mij niet het geval. Ik heb sterke normen en waarden meegekregen in mijn opvoeding en van daaruit heb ik in de loop der jaren allerlei principes ontwikkeld.

Waar ik ook weer bewust of onbewust van af ben geweken. Niets menselijks is mij vreemd. Ik heb kleine en grote fouten gemaakt. En je maakt fouten waar je veel spijt van hebt, doordat je het idee hebt dat je hebt gefaald of doordat je bijvoorbeeld mensen hebt gekwetst. Dan probeer je nog meer je best te doen om die fouten niet meer te maken en vast te houden aan je principes.

Maar principes ontwikkelen voortdurend, bij mij wel in ieder geval. Ze worden mede gevormd door je omgeving. Mijn partner, mijn vrienden en zeker mijn kinderen hebben een enorme invloed op hoe ik in het leven sta en welke principes ik hanteer. En dat heeft zelfs gevolgen voor hoe ik de mensen in ons bedrijf probeer te inspireren. Een kort antwoord is dus: ”Door inspirerend te zijn, maar ook door mij te laten inspireren.” — Hans van den Boom


Ron van Es

Written by

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade