Vragen over leiderschap — Marlie van der Heijden

Ron van Es
Oct 8, 2019 · 2 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Dit keer Marlie van der Heijden. Marlie is bedrijfsethicus , manager, ondernemer, trainer en spreker.

‘Met welke persoonlijke vraag heb jij eigenlijk de positie van leider ingenomen?’

“Dat ik me op een positie van leider bevind, zou ik eigenlijk niet durven stellen, daarom wil ik de vraag graag herformuleren. Leiderschap en dan met name de ethische aspecten daarvan hebben namelijk wel mijn bovengemiddelde interesse. De vraag die mij daarbij blijft fascineren is:

Op welke manier kun je anderen zo goed mogelijk in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen?

In mijn zoektocht naar het antwoord hierop, blijkt keer op keer dat ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is. Dit is alleen effectief als het twee kanten op werkt: als alle betrokkenen het zowel geven, als ook ontvangen. et vereist twee kwaliteiten: moed en zelfvertrouwen. Moed om de ander te durven vertrouwen. Zelf-vertrouwen om erin te geloven (‘erop te vertrouwen’) dat jij het vertrouwen van die ander waard bent. We zijn allemaal mensen, met zowel onhebbelijkheden en mindere kanten, als leuke en goede kanten, maar het besef dat niemand perfect is, of hoeft te zijn, vergroot de kans op zelfacceptatie en vertrouwen in jezelf.

Door een grondhouding van “streven naar het goede doen” heb je volgens mij een grotere kans op dit noodzakelijke zelfvertrouwen. Daarmee maak je voor jezelf de weg vrij om de moed te hebben ook de ander te vertrouwen. Het omgekeerde geldt denk ik ook: wie zichzelf niet vertrouwt, is niet in staat de ander te vertrouwen.”— Marlie van der Heijden


    Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade