Vragen over leiderschap — Ramon van Ingen

Ron van Es
Oct 16, 2019 · 2 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Dit keer Ramon van Ingen. Ramon founder van Social Bouncers en PhD candidate Philosophy Nijenrode Business University.

‘Wat houdt jou als leider tegen?’

“Ik denk dan aan belemmeringen en obstakels. Hoe besteedt je de tijd die je hebt als leider? Want naast leider ben je een mens, partner, ouder, vriend, collega. Je leeft als leider je eigen purpose, de purpose van de organisatie waar je voor werkt. Het is belangrijk om goed te blijven balanceren in wat goed is voor jezelf en voor de ander of het grote geheel.

Hoe balanceer je tussen conformeren en vasthouden aan datgene waar jij voor staat? Hoe blijf je als leider waakzaam voor de verleidingen van het ego als het gaat om status, geld en macht? Dit zijn dingen waar ik aan denk. Daarnaast vanuit een organisatie context is het lastig om in roerige tijden waarin overleven voorop lijkt te staan, de purpose te blijven naleven.” — Ramon van Ingen


Ron van Es

Written by

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade