Vragen over leiderschap — Rob Marrevee

Ron van Es
Oct 7, 2019 · 3 min read

In een eerdere korte survey vroeg ik mensen 3 (uitgebreide) vragen over leiderschap. In een uitgebreid artikel trek ik daar enkele conclusies uit — ‘De drie vragen over leiderschap: spel, speler, plaats.’

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Ik geef hun antwoorden hier in de pure vorm weer, en in de hele serie die zo ontstaat geeft het een mooi beeld hoe zij denken over leiderschap.

Daarna heb ik die vragen onder elkaar gezet en elke vraag aan één persoon — die ik daarvoor vroeg — voorgelegd. ‘Wil je deze vraag eens in je eigen woorden beantwoorden’, vroeg ik hen. Dit is de eerste in een nieuwe serie over leiderschap. Dit keer Rob Marrevee. Rob is personal business coach, organisatiecoach.

‘Ben je als leider ook eenzaam bij tijd en wijle?’

“Door echt de purpose kant op te gaan voel ik minder eenzaamheid dan in het dagelijkse bekende ritme.De purpose kant vraagt om werkelijke verbinding. Met mijzelf maar ook met de anderen. Als me dat lukt ben ik heel gelukkig en voel ik me midden in de wereld staan.

Deel van het grotere geheel.

Betekenisvol bezig zijn voelt dan echt levens vervullend. Ik werk bijvoorbeeld samen met verschillende professionals binnen het collectief KLEI. Samen met collega’s doe ik een mooie klus bij een mbo opleidingen mijn stad. Daarnaast werken we met zijn allen mee aan de city-marketing. Zo voel ik mij echt lokaal geworteld. In het boek van Ilja Pfeiffer ‘Grand hotel Europa’ lees ik dat dat ook goed is voor de mens…

Bovenstaand is een voorbeeld waarin het soepel loopt. Maar de purpose kant opgaan is ook een zoektocht. Sommige dingen mislukken of gaan minder vanzelf als dat ik gewend was…

Dan komt er ook twijfel. Er zijn zoveel keuzes te maken. Omdat ik de ziekte van Lyme heb ben ik daar nu heel slecht in. Lyme tast mijn zenuwstelsel en dus mijn hersenen aan. Door mijn mindere gezondheid ben ik wel vatbaar voor eenzaamheid. Kiezen voor de purpose kant maakt het dan extra spannend. Ondernemerschap is van deze tijd en past bij me.

Zelf je geld verdienen is ook een vak dat ik nog niet genoeg onder de knie heb. Geld verdienen is dus ineens een nieuwe uitdaging. Mijn ego wordt sterk op de proef gesteld.En komt nog steeds met regelmaat om de hoek aankloppen. Mijn vrouw begrijpt het allemaal wat minder en ziet liever een succesvolle man…(dat denk ik dan, maar is eigenlijk niet helemaal waar). Het woord succes krijgt bij mijn ego nog geen andere betekenis dan voorheen.

Een voorbeeld: Een vriend van mij heeft zijn boekpresentatie met een zaal vol met 450 mensen met daarin verscheidene bekende Nederlanders. Ik wil ook een boek schrijven en een volle zaal. Ik zit naast een bekend schrijver die zegt ook jaloers te zijn op de volle zaal. Toegeven aan de jaloerse kant maakt me dan eenzaam. Gelukkig weet ik ook veel aandacht te geven aan de liefhebbende kant in mij en te genieten dat ik deel uitmaak van dit gebeuren en als speciale genodigde vooraan in de zaal zit.” — Rob Marrevee


Ron van Es

Written by

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade