Gray chaos / Haos gri (18)

Lead, lead and rubies;

rubies of tears.

Trust in his incommensurable power,

Venus.

To feel beyond space and time,

to look beyond mask and delirium,

to live beyond desert and dust;

not star dust, but dust of illusions and lies.

He was rotating continuously,

burning eternity as the cauldrons of hell.

thunder and lightning, tears and saints, as many scars.

Never returns,

rotates endlessly, it’s lead and it’s alive,

It’s present and it’s past,

It has been and will be.

Beyond the grief and weeping, sighs and loss,

to want and to desire, to be or not to be,

after all this,

linked to her own spindle,

she stands.

Beats and howls, slowly howls, only through veins.

through arteries she revolutionises strong elixir, infirm pains,

deformed, plural defective.

She colors and animates them.

She.

One without one, erased smile.


Plumb, plumb și rubine;

rubine de lacrimi.

Încredere în incomensurabila putere,

Luceafăr.

A simți dincolo de spațiu și timp,

a privi dincolo de mască și delir,

a trăi dincolo de pustiu și praf;

nu praf de stele, ci praf de iluzii și minciuni.

Se rotea continuu,

eternitate arzătoare precum cazanele Gheenei.

tunete și fulgere, lacrimi și sfinți, tot atâtea cicatrici.

Niciodată nu se întoarce,

se rotește neîncetat, e plumb și e viu,

E prezent și trecut,

a fost și va fi.

Dincolo de amărăciune și plânset, de suspine și pierderi,

de a vrea și a voi, de a fi sau a nu fi,

dincolo de toate,

legată de propriul său ax,

stă ea.

Pulsează și urlă, urlă-ncet, doar prin vene.

prin artere revoluționează esențele tari, durerile infirme,

diforme, defective de plural.

Le colorează și le animă.

Ea.

Unu fără unu, zâmbet şters.


Această poezie a fost publicată astăzi şi pe http://r0xenne.blogspot.ro/ .