ข้าวหาทานยากไหมอะ???
Nichamon Han-idhikul
11

ถ้าข้าวอ่ะ ไม่ยากนะ ตาม supermarket ก็มีขาย ข้าวจะแข็งหน่อยๆ อร่อยไม่เท่าข้าวไทย แต่ก็พอกินได้นะ ถูกด้วย 8 ซอง 1,00€

อาหารถ้าตามร้านทั่วไปก็แพงประมาณนั้น ถูกสุดก็เคบับ 3,00 € แต่คุ้มแน่นอน อันนึงกินได้ 2 คน อร่อยด้วย

Like what you read? Give Runyasak Chaengnaimuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.