Ngarara: Amazing Song by Cecile Kayirebwa

Yemwe baba bari ku Kirehe Ngarara ayiiii bambe
Yeee nimundebe munyitegereze Ngarara ayiiii bambe
Nimunyobore njye ndabayoboza Ngarara ayiiii bambe
Yeeee ngo inzira nziza igana amataba Ngarara ayiiii bambe
Aho ingo z’imigero n’inzu z’imihino Ngarara ayiiii bambe
Abagore b’inzobe b’iminwa y’inziga Ngarara ayiiii bambe

Yee nimunyobore njye ndabayoboza Ngarara ayiiii bambe
Cyo ni munyobore kwa Ndemarugamba Ngarara ayiiii bambe
Indemarugamba burya ntako atangize eee Ngarara ayiiii bambe
Yeee ko yangize igipfamutima Ngarara ayiiii bambe
Indemarugamba burya ko ntako atangize Ngarara ayiiii bambe
Burya yansasiraga ari nta byahi Ngarara ayiiii bambe

Burya yansasiraga ari nta byahi Ngarara ayiiii bambe
Burya yanseguraga ari nta musego Ngarara ayiiii bambe
Indemarugamba ntako atampatse Ngarara ayiiii bambe
Yampaye n’inka n’impakabarasi Ngarara ayiiii bambe
Yampaye inka n’inyangamutsindo Ngarara ayiiii bambe
Yampaye ingaju maze ampa n’ingeri Ngarara ayiiii bambe

Yampaye Ineza ngo ampa Uruyange Ngarara ayiiii bambe
Indemarugamba ntako atampatse Ngarara ayiiii bambe
Yampaye Inkiko ampa Rusanga Ngarara ayiiii bambe
Inkanikabahizi n’inka ya Nkusi Ngarara ayiiii bambe
Inka y’i Murambi n’Inyagirabahizi Ngarara ayiiii bambe
Ampa Indibagiza n’Imbonezamihigo Ngarara ayiiii bambe
Eeee Rutebezambuga n’indatirwabahizi Ngarara ayiiii bambe

Ku Ndemarugamba ntako ntatonnye Ngarara ayiiii bambe
Ku Ndemarugamba ntako ntatonnye Ngarara ayiiii bambe
Nta n’uwigeze ngo se atona nkawe Ngarara ayiiii bambe
Cyo nimuyobore njye ndabayoboza Ngarara ayiiii bambe
Aho ingo z’imigero n’inzu z’imihino Ngarara ayiiii bambe
Aho abagore b’inzobe ngo ab’iminwa y’inziga Ngarara ayiiii bambe
Maze munyobore kwa Ndemarugamba Ngarara ayiiii bambe

Listen the song here

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.