Ryan King

Ryan King

Timid men prefer the calm of despotism to the tempestuous sea of liberty. - Thomas Jefferson