Sign in

SAIDE hasn't written any stories yet.

SAIDE

SAIDE — Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdeávaní. Naším spoločným cieľom je pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci trh práce.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store