वाचाल तर वाचाल

बहुसंख्य सु-शिक्षित यांना हा सुविचार कोणी म्हणला हे माहित असेलच. या सुविचाराचा शाब्दिक, ग्रंथिक व भावनिक पण अर्थ माहिती असेलच. अस काही विचार करणे किती अजब व कठीण आहे याची प्रचीती मी रोज वाचन करून घेत आहे.

आज या माध्यमाद्वारे मी अनेक वाचकांना नम्र विनंती करतो की आपण मला असे अजून एक किंवा अनेक वाक्य सांगा ज्यात एका क्रियापदाचा इतका अप्रतिम वापर करून एक अप्रतिम तत्वज्ञानाचे वाक्य तयार झाले असेल.

भाषा मराठी असो वा हिंदी वा इंग्रजी.

ज्यांना हा सुविचार सुचला त्यांचे नांव लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. यांच्या विचारांचा (त्यांच्या पुस्तका द्वारे) मी एक चाहता असल्याने हे लेखन करत आहे.

आपला विनम्र व कृपाभिलाषी

सु. मं-ना फडके

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.