Arguing is not communicating.
It is cent percent sound pollution. First.
Above all it is well planned thinking violence.

Yes. You read it right.

Thinking violence (happened between 2 or more people) creates division between two or more people.

Once division (in any form and factor) enters between two or more people? These people (two or more) starts walking on the path of destroy.

Logically, when we are born? At that that moment only our journey started to reach out death station. Now how to design and define this journey? It is individual decision.

Some enjoy this journey with peace, with happiness and with satisfaction.

However some/all/many people (who take pride & happiness in arguing with everyone around) make this journey painful, with hurdles, with stress and with frustration. These people also help people around with whom they live their daily life.

Now decide today. With whom you are traveling this journey of birth to death?

Truly Yours,

#PhadkeFromIndia; #StudentForever

प्रत्येकाशी वादविवाद सदैव करणे म्हणजे संभाषण नाही.

ते ध्वनि प्रदूषण असते.

तो एक भीषण वैचारिक हिंसाचार असतो.

वैचारिक हिंसाचार दोन किंवा अधिक माणसात भेद निर्माण करतो.

एकदा का भेदभाव (कोणत्याही आकारात, विचारात आणि आचरणात) दोन किंवा अधिक माणसात शिरला की त्या दोन किंवा अधिक व्यक्तिचा सर्वनाशाचा प्रवास सुरु होतो.

आपण जेव्हा जन्माला येतो तेव्हाच खर म्हणजे आपला मृत्यू ह्या स्थानकावर पोचण्याचा प्रवास सुरु झालेला असतो. हा प्रवास सुखकर, आनंदमयी, आनंददायी, आणि समाधानी करणे प्रत्येकाच्याच फक्त हातात असते.

पण बहुसंख्यलोक ज्यांना वाद आणि भेद याचे प्रचंड कु कौतुक,गैर + खोटा अभिमान आणि कु आवड असते ते हा जन्म ते मृत्यू प्रवास स्वताचा पहिला दुखी, कष्टमय, यातनामय, रोगिष्ट आणि असमाधानी करतात आणि त्यांच्याच संगतीत असणारे नातेवाईक, मित्र, आप्तीष्ट यांच्याही प्रवासाची पूर्णपणे विल्हेवाट लावतात.

तेव्हा आजच ठरवा आपण कोणासोबत आपला आजचा दिवस आणि जन्म व्यतीत करता ते?

विनम्र,

फडके सु.मं.ना.

आजन्म विद्यार्थी

Like what you read? Give S N Phadke a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.