دو روایت از تنوع هویتی در کرکوک

پستی از یک عراقی دیدم که برام جالب بود و ممکنه برای شما هم باشه.
نوشته عمه دوستش با اینکه از پدر و مادری کرد به دنیا اومده خودش رو ترکمان میدونه و فقط به این زبان صحبت میکنه و در مسائل سیاسی طرفدار نگرش ترکمان هاست، دلیلش اینه که در محله ای ترکمان نشین در کرکوک بزرگ شده. عمه ش با یک عرب کرکوکی ازدواج کرده ولی نه اون عربی یاد گرفته و نه همسرش ترکمانی و به زبانی ترکیب شده از ترکمانی و عربی با هم صحبت میکنند. حالا جالب فرزند این هاست که خودش رو کرد میدونه و در زمان همه پرسی با پرچم کردستان توی شهر گشت میزده و با مادر کردش که خودش رو ترکمان میدونه و مخالف همه پرسی بوده بحثش میشده و پدر عربش سعی میکرده فضا رو آروم کنه.

یکی کامنت گذاشته که دوستی داشته با پدری کرد و مادری ترکمان. زمان حزب بعث و از بیم سرکوب اون رژیم، پدر خودش رو به عشیره ترکمان همسرش منتسب کرده، ولی بعد از سقوط بعث به هویت اصلی کردش بازگشته، اما دوستش همچنان هویت ترکمانیش رو حفظ کرده بر خلاف برادرش که خودش رو کرد میدونه. حالا جالبه که خواهرشون با یک عرب ازدواج میکنه و به هویت عربی متمایل شده؛ سه فرزند از یک خانواده با سه هویت قومیتی.

https://www.facebook.com/chaalan.charif/posts/10155712250502158

Like what you read? Give Sadeq Ebrahim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.