Door Rob Groot.

De kracht van Safe Food Factory:

- 24/7 toegang tot actuele en betrouwbare informatie

- toonaangevend kennisplatform over voedselveiligheid

- meest actieve community binnen de voedingsmiddelenindustrie

Eén ding hebben alle processen gemeen: het voedingsmiddel moet voedselveilig geproduceerd worden. Een goede hygiëne is daarbij essentieel, en dat vraagt om apparatuur die goed reinigbaar is. Het verwijderen van zichtbaar vuil is tegenwoordig echter niet meer afdoende. De productielijnen moeten ook vrij zijn van schadelijke micro-organismen. En deze zijn onzichtbaar. Zodra de micro-organismen wél zichtbaar worden, is het te laat.

Dit betekent dat alle onderdelen van uw proceslijnen microbieel reinigbaar moeten zijn — en dat bereik…

Safe Food Factory

Learn how to process cleaner and safer food

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store