25 oktober 2017 Workshop Hygiënische Bekabeling — België

Nieuwe ontwikkeling: sneller bekabelen en beter schoonmaken

In een workshop zullen de resultaten van de ad-hoc werkgroep Hygiënische Bekabeling worden gepresenteerd. Een aantal sprekers van de werkgroep en uit de praktijk schetsen de wettelijke uitgangspunten en bestaande problemen en mogelijke oplossingen om tot hygiënische bekabeling te komen. Daaronder valt een nieuw kabeldraagsysteem dat door de werkgroep is ontwikkeld en waarvan in video’s te zien zal zijn dat het bijdraagt aan eenvoudiger leggen en beter reinigen van bekabeling.


Huis van de voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Programma:

13:00 Inloop — stands

13:15 Opening door Michael Evers (secr. werkgroep)

13:20 Visie Vlaamse (en Nederlandse) overheid en handhaving — NVWA

13:30 Risicoanalyse & zonering — Wouter Burggraaf (vz. werkgroep)

14:00 Schoonmaakproblemen — Joost Buysschaert (Epacco)

14:15 Ontwikkeling kabeldraagsystemen — Michael Evers (secr. werkgroep)

14:45 Beoordeling nieuwe systeem — René Bakker (Hago)

15:00 Pauze — stands

15:30 EHEDG scope in projecten — Frank Moerman (EHEDG België)

15:45 Kabelkeuze — Paul Helsen (LAPP Benelux)

16:00 Veldbekabeling: ontwerp & uitvoering — spreker volgt

16:15 Machinebekabeling: beschermslang — Jerry Matena (Anamet Europe)

16:30 Koppelbehuizingen & Draadloos — Willy Serneel (Phoenix Contact)

16:45 Pauze — stands

17:15 De weg naar nieuwe ontwikkelingen — spreker volgt

17:30 Vragenronde

18:00 Netwerkborrel

19:00 Einde

Deelnamekosten bedragen Euro 195,= ex. btw, inclusief handout en verzorging tijdens het programma. Bij boeking vóór 1 september 2017 ontvangt u tot eind 2017 gratis toegang tot de richtlijn Hygiënische bekabeling op safefoodfactory.com (waarde Euro 125,=).


Van verschillende bij bekabeling in de food en andere hygiënische sectoren benodigde producten zullen voorbeelden te zien zijn op de stands van de aanwezige bedrijven.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.