Meeting 2016–03–22 Werkgroep Bekabeling

Vooraf aan de workshop in Hoogeveen is de Werkgroep Bekabeling bij elkaar geweest.

In de markt komt steeds meer interesse voor het nieuwe, reinigbare kabeldraagsysteem. Ook vanuit de machinebouwers is er belangstelling om de machinebekabeling te verbeteren, omdat men ook daar van de kabelbinders af wil. Er is behoefte aan workshops in andere delen van het land en het nabije buitenland. Naast toepassing bij Vion wordt er nu ook een project met het nieuwe kabeldraagsysteem gerealiseerd bij een zuivelfabrikant. Als verdere ontwikkeling, aansluitend op hygiënische bekabeling, wordt nagedacht over werkschakelaars.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.