Svenska IPTV Kanaler

IPTV Channels
Aug 13, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post
www.svenskakanaler.com

Nu finns det enklare sätt att titta på Svenska TV kanaler. Www.svenskakanaler.com erbjuder en tjänst där du snabbt och enkelt kan få tillgång till dina kanaler.

Www.svenskakanaler.com är en IPTV tjänst som erbjuder Svenska, Danska och Norska TV kanaler. Deras servrar finns utomlands och ingen kundinformation sparas i servrarna.

Själv har jag fastnat för deras tjänst efter att ha gratis provat deras tjänst. Det visade sig vara mycket bättre än förväntat. På deras hemsida (www.svenskakanaler.com) kan du gratis prova IPTV tjänsten.

Svenska, Danska och Norska TV kanaler

Www.svenskakanaler.com har en månadsabonnemang för 199kr, och då ingår mer än 1200 kanaler. Där ingår Svenska, Danska och Norska kanaler.

Image for post
Image for post

Självklart hittar du även TV3, TV4 och TV5 i paketet.

Mer än 1200 kanaler av hög kvalite

Www.svenskakanaler.com erbjuder mer än 1200 st kanaler av högsta möjliga IPTV kvalitet.

Image for post
Image for post

Visst finns det andra IPTV leverantörer som erbjuder mer än 2000–3000 kanaler. Jag har själv abonnerat på flera av dessa tjänster, och till min förvåning så upptäckte jag att

● det handlar om lågkvalitet kanaler som oftast inte funkar.
● det är kanaler på andra språk som jag inte förstår.

Nu blir jag inte lika imponerad av stort antal kanaler för jag vill ha kvalitet före kvantitet!

Olika abonnemang

Image for post
Image for post

Som du ser så kan välja mellan 1 månad, 6 månader eller 12 månader. 1 månads abonnemang för mer än 1200 högkvalite kanaler kostar 199kr.

Abonnemang för MAG, Roku och andra IPTV boxar

Har du redan en IPTV box och behöver bara ett abonnemang? Då kan du bara köpa ett IPTV abonnemang från www.svenskakanaler.com.

Image for post
Image for post

Jämförelse mellan IPTV leverantörer

Jag rekommenderar att du tar en titt på www.svenska-iptv-leverantorer.com. Den verkar vara en schysst sida med en massa nyttig information.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store