Grenzen vervagen

Ik ben nog steeds boos. Om broccoli.

Begrijp me niet verkeerd, ik snap natuurlijk wel dat copyright bestaat om meerdere redenen. Iemand die je artikel, lied of uitvinding gewoon letterlijk kopieert, begaat nu eenmaal een fout. Het blijft wel jouw creatie.

Maar broccoli is van iedereen. En tot op zekere hoogte ook muziek, dans en al die dingen waar jij je volgende project op baseert. En dus begrijp ik de voorstanders van copyleft ook wel.

Wat we vooral niet mogen vergeten, is dat grenzen vervagen, en dat dat geen schande is. Zeker door de opkomst van het internet is het steeds moeilijker geworden om overal je stempel op te drukken. Een mooie balans tussen copyright en copyleft lijkt me de beste oplossing, net als elke zaak apart en in zijn context bekijken.

Dus kijk naar links, naar rechts, en ga dan copyrechtdoor.

Like what you read? Give Sara Stragier a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.