Jack Ma’dan iş hayatına dair tavsiyeler

Selim Emre Toy
Jan 28, 2019 · 2 min read

Davos 2019'da konuşan Jack Ma 20 yıllık deneyiminin getirdiği birikimleri genç girişimcilerle paylaştı ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Haber Özeti

Jack Ma 1999’da bugün dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve tüm dünyaya hizmet veren Alibaba’yı kurdu. 20 yıl sonra hala hevesli ve heyecanlı. Davos 2019’da genç girişimcilerle bir araya gelen Ma, yılların verdiği deneyim ile edindiği bilgileri yeni nesillerle paylaştı. Ma’nın konuşmasından bazı önemli detaylar şu şekilde:

  1. “Tabii ki Alibaba’yı kurarken korkuyordum ve şüphelerim vardı. Ama şuna inanıyordum: biz kazanmasak da bir başkası kazanacak. Geleceğin uzmanı yoktur, sadece geçmişin uzmanları vardır.”
  2. “İş hayatında rekabeti asla dert etmeyin, baskıyı asla dert etmeyin. Eğer baskıdan çekiniyorsanız ticarete atılmayın. Bir değer üretirseniz bir imkanınız vardı. Bugün tüm dünya bir şeylerden endişe ediyor. Bu da büyük bir fırsat demek.”
  3. İlk işiniz en önemli işinizdir. Çok büyük bir şirket olmasına gerek yok ama kendinize çok iyi bir patron bulun. Size bir insan olmayı öğretebilecek, işlerin nasıl doğru şekilde yapılacağını anlatacak bir ustanız olsun; ve orada kalın. Kendinize, ‘burada en az üç yıl kalacağım’ diye söz verin.”
  4. “Çocuklara daha yaratıcı olmayı ve makinelerin yapamadığı şeyleri nasıl öğretebiliriz? Makinelerin çipleri var ama insanların da kalpleri var. Eğitim bu yönde gelişmeli.”
  5. Geceleri Jack Ma’yı uykusundan eden şey nedir? “Hiçbir şey! Eğer iyi uyumazsam, problem yine orada olacak. Eğer iyi uyursam, problemle savaşmak için daha iyi bir şansım olur.”
  6. “Akıllı insanları yönetmek için kültürü, değerler sistemini kullanın. Onlar yaptıkları şeylere inanırlar. Eğer sadece kurallar, kanunlar ve belgeler kullanıyorsanız bu sadece aptal insanları kontrol etmeye yarar.
  7. “Ben birini işe alırken kendimden daha akıllı olmasına dikkat ediyorum. Dört, beş yıl içinde benim patronum olabilecek kişileri işe alıyorum. Pozitif olan ve asla pes etmeyen insanları seviyorum.”

Kaynak: https://www.dunyahalleri.com/jack-madan-is-hayatina-dair-tavsiyeler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store