Cafe Restaurant Web Sitesi

SeoBayi
SeoBayi
Jan 26 · 1 min read

Cafe web sitesi, pastahane, restaurant vb. mekanlar günümüzde insanların sık sık ziyaret ettiği vazgeçilmez mekanlar olmuştur. Gençler daha çok cafeleri tercih ederken esnaflar lokantaları seçmekte. Lokanta kültürü varlığını devam ettirmektedir. Peki mekanların internetteki varlığı ne durumda? Malesef ülkemizde birçok işletmenin web sayfası bulunmamaktadır. İnsanlar internetten mekan aramalarını çokça yapmaktadır. Restaurantların web siteleri üzerinden rezervasyon yapmaları günümüz teknolojisinde ve bugünki web alışkanlığında daha kolaydır. Yine web siteleri üzerinde harita ve ulaşım bilgileri açık adres ve telefon numaraları bulunmalıdır.

Restaurant web sitesi aynı zamanda mobil uyumlu olmalıdır. Site içeriği mobil cihazlarla da erişildiğinde tam kullanıcı deneyimi sağlamalıdır. Web sitesi hızı iyi seviyede olmalı, kaliteli bir hosting tercih edilmelidir. Temel seviyede dahi olsa SEO ayarları mutlaka yapılmalıdır. SEO uyumlu olmayan web siteleri kendi isimlerinde dahi aratıldığında Google, Yandex vb. arama motorlarında çıkmamaktadır. Bu durum işletmeler için prestij ve web siteleri için ziyaretçi kaybıdır. Özellikle hizmetlerini mekanlarında veren işletmeler için bu durum ciddi ziyaretçi kaybına yol açmaktadır.

Sonuç olarak en ideal web sitesi restaurant, cafe vb. mekanlar için Mobil uyumlu, SEO ayarları yapılmış ve hızlı açılan sayfalardır. Mobil uygulama da barındırıyor ise ziyaretçileri için gerçekten de harika bir iletişim sağlanıyordur.

SeoBayi

Written by

SeoBayi

https://www.SeoBayi.com/sira-bulucu/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade