Sıra bulucu

SeoBayi
SeoBayi
Jan 5 · 1 min read

Google sıra bulucu ile web sitenizin Google’da kaçıncı sırada olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin 81 ilinde arama yapabilir, lokasyon uyumlu bir şekilde DOĞRU sonucu öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz bir aracımızdır, her gün dahada geliştiriyoruz ve yeniliyoruz.
Siz değerli kullanıcılarımız için ilerleyen zamanlarda kullanım konusunda daha uygun hale getireceğiz. Şimdiden google sıra bulucuyu kullanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum.

İYİ FORUMLAR…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade