Sokak Dincisi Tacizinden Korunma Yolları
Efe Aydal
515

Küçük bir ek : Eğer klasik kardeş ben şu mezunuyum bu mezunuyum şeklinde sizi ezmeye çalışırlarsa,ülkede üniversite mezunu olup vasıfsız dolanan bir güruh olduğunu hatırlatın,zaten kendisinin yaptığı iş vasıf istemeyen bir iş :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.