Receptari Nadalenc

Porto dies escoltant receptes que ens han d’ajudar a millorar una realitat que no ens és fàcil. Tots sabem que cal fer coses, segurament no tenim massa clar quines ni en quin ordre, però cal fer coses, cal cercar aquelles receptes màgiques que ens aportin noves solucions.

Reivindico. Un vell ingredient. Mai va faltar al rebost de les nostres masies, ni a la sala de màquines de les nostres fàbriques, ni als tallers, ni al nostre teixit associatiu… la passió. La passió pel que som i pel que fem. La passió pels nostres i la passió pels demés.

Proposo. Una mesura urgent. Posar passió a tot allò que fem. No patiu si els primers dies un cap de serveis, un encarregat, el “jefe”, el veí o la família us miren malament. Després, amb els dies, aquests efectes secundaris passen i només quedaran les bondats del principi actiu.

Nadal, bon moment per posar a taula el vell ingredient màgic. Gaudim amb passió dels nostres. Un cop passades les festes no afluixem, segur que tot millorarà, i si això que proposo no és cert, “que nos quiten lo bailao”.

Que tingueu Bones Festes.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.