Sosyal medyayı kilitleyen, Siber Dünya Savaşı mı?
Eren Topcu
73

Bu platformda Türkiye’nin siber çapı hakkında çıkması muhtemel yazıları ilgi ve heyecanla bekliyoruz. Sesimizi duyan olursa tabii!

Like what you read? Give Serhat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.