ทำไมถึงต้องใช้บริการของ ServiceMind

ServiceMind_th
Mar 24 · 2 min read

เลือกระบบ CMMS อย่างไรให้ตรงตามรูปแบบงานและมาตรฐานขององค์กร

ปัจจุบันระบบงานแจ้งซ่อมและงานซ่อมบำรุงอาคารได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดรูปแบบงานที่มีครบวงจรมากยิ่งขึ้น อย่างที่ทราบกันดีในระบบที่เรียกว่า CMMS (Computerized Maintenance Management System) เพื่อการเข้าถึงและเชื่อมโยงกับสายงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับแรงงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานหลายๆ ด้าน ทั้งระบบบริหารงานซ่อม การบำรุงรักษา การจัดการสินทรัพย์ การจัดการอะไหล่ การสั่งซื้ออุปกรณ์ รวมไปถึงการรายงานและวิเคราะห์แนวโน้มในการบริหารงานซ่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น ดังนั้น การเลือกระบบ CMMS ที่ตรงตามรูปแบบงานและมาตรฐานขององค์กรนั้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดในยุคปัจจุบัน

ServiceMind เป็นหนึ่งในระบบบริหารงานแจ้งซ่อมและงานซ่อมบำรุงอาคารที่นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่าง AI มาช่วยในการวิเคราะห์งาน ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การทำงานมีความยืดหยุ่น ส่งต่อข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็ว และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ ทั้งยังสามารถปรับใช้ได้กับทุกระบบ ผู้ใช้ทุกระดับ และทุกองค์กร ตั้งแต่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ ความพิเศษของระบบ ServiceMind จะมีเรื่องใดบ้าง มาดูกัน

ใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์งานที่รวดเร็วขึ้น

ระบบ AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์งานแจ้งซ่อมที่เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาการแจ้งซ่อมตั้งแต่การยื่นคำขอรับบริการแจ้งซ่อมกับส่วนกลางจนถึงการอนุมัติการแจ้งซ่อมจากบริษัทที่รับผิดชอบในแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการติดต่อประสานงาน สำหรับ ServiceMind ผู้ใช้งานเพียงส่งคำขอรับบริการแจ้งซ่อมได้ โดยแนบรูปภาพหรือถ่ายภาพอุปกรณ์ที่ต้องการแจ้งซ่อม โดยระบบ AI จะวิเคราะห์งานพร้อมเลือกหมวดการแจ้งซ่อมที่ใกล้เคียงที่สุด และสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เสียหายได้ ระบบจะส่งต่อไปยังผู้ที่ดูแลและช่างซ่อมที่รับผิดชอบในส่วนนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานได้ แก้ไขปัญหาได้ตรงกับอาการและรวดเร็วขึ้น

เข้าถึงได้ ใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน

ServiceMind ได้คำนึงความสะดวกการใช้งานของผู้ใช้ทุกระดับ หน้าจอแสดงผลที่ดูง่ายและเข้าใจง่าย ขั้นตอนและการกรอกรายละเอียอดที่ไม่ซับซ้อน พร้อมแยกหมวดการใช้งานที่ชัดเจน ค้นหาง่าย

Self Service

หมดปัญหาความล่าช้าและการสื่อสารผิดพลาดในขั้นตอนการแจ้งซ่อมและการประสานงานต่างๆ ได้ โดยผู้ใช้สามารถแจ้งคำขอรับการบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) โดยไม่ต้องพบกับปัญหาดังกล่าว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานบางอย่างออกไป เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของช่างซ่อม อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ไม่ต้อง Install App ให้ยุ่งยาก (PWA)

ไม่จำเป็นต้องลงแอพลิเคชั่นให้เปลืองเนื้อที่บนโทรศัพท์อีกต่อไป ServiceMind ใช้ระบบ PWA ที่มีหน้าตาคล้ายแอพลิเคชั่นที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Offline และ Online ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำขอรับบริการแจ้งซ่อมสำหรับผู้เช่าหรือการลงบันทึกการแจ้งซ่อมสำหรับช่างซ่อม ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ รวมไปถึงการ Scan QR code เพื่อการตรวจสอบการจัดการทรัพย์สินภายในกลุ่มงานนั้นๆ ได้

การเชื่อมต่อในทุกระบบ ฟังก์ชั่นครบวงจร สามารถตรวจสอบได้

ระบบ ServiceMind รองรับการใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ทั้ง IOS และ Android ในอุปกรณ์ที่อยู่ในรูปแบบโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ตและคอมพิวเตอร์ การส่งคำขอรับบริการที่ง่าย บันทึกการแจ้งซ่อมได้สะดวก รวดเร็วและยังสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Offline และ Online

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ ServiceMind จึงทำให้มีความแม่นยำในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังช่วยกระชับระยะเวลาในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กรได้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่องค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ServiceMind_th

Written by

One-stop mobile-centric Facility Management Software to provide ultimate customer experience across multiple industries and property types.

More From Medium

Also tagged Progressive Web App

Also tagged Progressive Web App

The Case for Mobile Web Apps

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade