This story is unavailable.

Sol illa ki Marksizm demek değil hocam, sol akımlar toplumsal adaleti savunan, toplumsal hiyerarşiyi reddeden çok geniş bir çerçeveyi kapsar. Asıl acı olan bırakın solu, Marksizmi bile çok dar bir çerçeveye hapsedip insanların boğazından aşağıya dayatan Türkiye sol kültürünün geldiği/getirildiği durumdur.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zeki Seskir’s story.