Osmanlının İlk Halifesi: II.Murat

Meb’in Tarih kitaplarında öğretildiğine göre Yavuz Sultan Selim 1506 da çıktığı Mısır Seferinde Halifeliği 1507 de İstanbula getirmiş ve ilk osmanlı halifesi olmuştur. Halifeliği bir eşya gibi Kahireden İstanbula getirme saçmalığını Meb’in niye çıkardığını bilmiyoruz. Ama Hz.Ali’nin öldürülmesiyle başlayan Saltanat Halifeliğinde Halife o Dönemki En güçlü Sultanın Ünvanı Olmuştur. Emeviler 100 yıl civarı Tek Devlet olsalarda zayıflamalarıyla beraber Suriye ve Mısır’da Fatımiler Irak’ta ise Abbasiler Devleti kuruldu. Emeviler ise Endülüs Emevileri olarak devam etti. İşte bu dönemde 3 Sultanda kendini Halife İlan etmiştir. Sonraki Dönemlerdede en güçlü olan Halifedir kanunu devam etmiştir.

Osmanlıda ise Fetret devrinden sonra Başa geçen II.Mehmet Devletin İstikrarını tekrar sağlamıştır. Ardından başa geçen oğlu II.Murat Haçlıları Varna’da ağır yenilgiye uğratınca Halife ünvanını kullanmaya başlamış ve islamın en güçlü devleti olduğunu kabul ettirmeye başlamıştır ve ondan sonra gelen her padişah bu ünvanı kullanmıştır.

Yani Meb’in bize anlattığı gibi Halifelik alınıp istanbula getirilecek bir Eşya değildir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.