Тэр хүү эхийнхээ тэвэрт бүлээн нулимсанд нь бүүвэйлэгдээд унтахдаа маргааш өглөө нь өөр эмэгтэйн энгэрт ангир уургийг нь амлаад сэрэхээ мэдсэнгүй.

Like what you read? Give Shijir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.