Ο νέος ΚΠολΔ που ισχεύει από 1.1.2016 - Μέρος I.

Δείτε επίσης: Οι 10+1 αλλαγές στη συζήτηση της τακτικής διαδικασίας. Το νέο άρθρο 237 ΚΠοΛΔ

νέος κπολδ με όλες τις αλλαγές — Μέρος Ι — Κατάσχεση — Πλειστηριασμός — Πίνακας κατάταξης — Ανακοπές — Ασφαλιστικά Μέτρα — Νέες προθεσμίες ανακοπών — Αναστολές — Άμυνα οφειλέτη — δικαιώματα Πιστωτή

Σαρωτικές αλλαγές έχουν γίνει με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε όλα τα κεφάλαιά του, αναθεωρώντας πολλά από τα άρθρα που ίσχυαν για πάρα πολλά χρόνια και ρυθμίζουν τόσο τη διαδικασία πρόσβασης στη πολιτική δίκη όσο και τις προθεσμίες και διαδικασίες της δικονομίας.

Με μια σειρά άρθρων θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες αλλαγές ανά κεφάλαιο τροποποίησης στο ΚπολΔ έτσι ώστε να αποτελέσει ένα οδηγό σε συνέχειες των τροποποιήσεων. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε τις ουσιώδεις αλλαγές στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις πλειστηριασμοί, ανακοπές, άμυνα, προθεσμίες, πίνακα κατάταξης κλπ.

Τι ισχύει πλέον στο βασικό άρθρο της ανακοπή του 933 ΚΠολΔ;

α) Οι πολλαπλές ανακοπές προσδιορίζονται πλέον με ευθύνη της γραμματείας — χωρίς προτίμηση προέδρου — στην ίδια δικάσιμο,

β) δικόγραφο προσθέτων λόγων κατατίθεται στη γραμματεία και επιδίδεται 8 ημέρες πριν τη δικάσιμο στον αντίδικο,

γ) η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται σε 60 ημέρες με υποχρέωση κοινοποίησης στον καθ’ού το τελευταίο 20 ήμερο και η απόφαση βγαίνει εντός 60 ημερών υποχρεωτικά.

δ) Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το δεδικασμένο των αντιρρήσεων εκτείνεται πλέον και στις περιπτώσεις όπου ο εκτελεστό τίτλος είναι η διαταγή πληρωμής, ενώ μέχρι πρότινος από το δεδικασμένο επηρεαζόταν μόνο οι αντιρρήσεις που αφορούσαν εκτελεστό τίτλο δικαστική απόφαση.

Τι αλλάζει στις προθεσμίες των ανακοπών του άρθρου 934 ΚπΟλΔ;

Η σταδιακή προσβολή των πράξεων εκτέλεσης περιορίζεται σε δύο στάδια με σαφή προσδιορισμό τους και σύντμηση των προθεσμιών.

Ειδικότερα:

α) ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αν αφορά ελαττώματα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου μέχρι και την επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ’ ου, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης, η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιταγής.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα (60) ημέρες αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.

Δικαιώματα ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων στην αναγκαστική εκτέλεση

α) Σε περίπτωση εκτέλεσης που στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις των εκτελεστών τίτλων του άρθρου 904 παράγραφος 2, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων μέσων πλην της ανακοπής ερημοδικίας.

Πλήρης κατάργηση τουάρθρου 938 ΚπΟλΔ

Το άρθρο 938 ήταν το δυνατότερο ένδικο μέσο αναστολής κατά της ανασκαστικής εκτέλεσης. Ήταν όπως λέγαμε το “βαρύ πυροβολικό” των αναστολών, με βάση το οποίο δινόταν στον δικαστή η κατά την κρίση του αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης εφόσον πιθανολογούσε ότι θα προξενούνταν από την εξέλιξη της εκτέλεσης ανεπανόρθωη βλάβη στον οφειλέτη.

Πλέον, δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα αναστολής, οπότε η διαδικασία προχωράει χωρίς το “βαρύ χαρτί” των αναστολών που αποτελούσε το αποκούμπι των οφειλετών και υπήρχε η δυνατότητα να σ΄ώσουν το σπίτι τους.

Πότε ορίζεται ο πλειστηριασμός με βάση το άρθρο 954

ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή.

Πως γίνεται η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης 954.

Αλλαγές στην προθεσμία κατάθεσης της αιτήσεως διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης, η οποία από τις 5 ημέρες πριν το πλειστηριασμό ορίζεται στις 20 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Το χρονικό διάστημα 4πλασιάζεται και η προθεσμία έιναι καθοριστική για τον οφειλέτη, ο οποίος μετά την παρέλευση του χρόνου δεν μπορεί να διακόψει τον πλειστηριασμό.

Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Επιτρέπεται πλέον η πολλαπλή κατάσχεση και των κινητών

Η αναγκαστική κατάσχεση κινητών πραγμάτων δεν εμποδίζει την κατάσχεσή τους και από άλλο δανειστή. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργείται ξεχωριστά και δεν επηρεάζει η μια την άλλη. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν περατώθηκε.

Πως γίνεται πλέον η κατάταξη των δανειστών στο πλειστηριασμα (Γενικά Προνόμια);

Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:

1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

5) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.

6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας του πλει-στηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

Ποια είναι η σειρά κατάταξης όταν συντρέχουν Γενικά και Ειδικά προνόμια;

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 3, προτιμώνται οι πρώτες.

Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και 2, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα δύο τρίτα διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθμ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που απομένουν από το ένα τρίτο ή τα δύο τρίτα, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 αριθμ. 1 και 2, κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προηγούμενης τάξης προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθμ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.

Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976, καθώς και μη προνομιούχες απαιτήσεις, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 976 ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), οι απαιτήσεις του άρθρου 975 έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι μη προνομιούχες απαιτήσεις έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέ-τρως. Από τα υπόλοιπα που απομένουν από το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) ή από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκάστοτε άλλης από τις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα που απομένουν από την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανειστών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 976 και του άρθρου 975 κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1.

Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 976 και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι πρώτες ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος, που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 975 και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οιαπαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού του πλειστηριάσματος, που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές, ενώ οι μη προνομιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συμμέτρως.

Πως γίνεται ο υπολογισμός της αξίας του ακινήτου 993 παρ. 2;

Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Πολλαπλές κατασχέσεις στο ίδιο ακίνητο με το άρθρο 997 παρ. 5

Μετά την εγγραφή της αναγκαστικής κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων επιτρέπεται να επιβληθεί και άλλη αναγκαστική κατάσχεση επάνω στο ίδιο ακίνητο από άλλο δανειστή του οφειλέτη. Οι διαφορετικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργούνται ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζει η μια την άλλη.

Τι γίνεται με την αναστολή του πλειστηριασμού για 6 μήνες με εγγυοδοσία 1000 ΚΠολΔ.

Η αναστολή αυτή ήταν το τρίτο κατά σειρά δυνατό χαρτί του οφειλέτη για τη διαδικασία αναστολής του πλειστηριασμού του ακινήτου του.

Το 938 καταργήθηκε, το 954 έθεσε μεγαλύτερη προθεσμία στο δικαίωμα άσκησης της συγκεκριμένης ανακοπής και το άρθρο 1000 αυστηροποιεί την προθεσμία κατάθεσης και ορίζει υποχρεωτική καταβολή των εξόδων της διαδικασίας που δεν είναι λίγα, και εγγυοδοσία του 1/4 της οφειλής για να αναστείλει τον πλειστηριασμό για 6 μήνες. Η κατάθεση της ανακοπής γίνεται 15 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό από 5 που ήταν παλαιότερα.

Τι γίνεται με τον μισθωτή ακινήτου που πλειστηριάστηκε;

α) Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταγγελία.

β) Στην περίπτωση αυτή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του μισθωτή και του υπομισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματά του από αυτούς ή κατέχει το μίσθιο γι’ αυτούς.