Hoe kies je als roker de beste methode om te stoppen? — Met Thomas Gültzow

  • Het aantal mensen dat rookt en het aantal rokers dat probeert te stoppen
  • Waarom stoppogingen van rokers vaak mislukken
  • Het belang van geïnformeerde besluitvorming, niet enkel bij medische behandelingen, maar juist ook voor leefstijl keuzes en preventie.
  • De tool die Thomas met collega’s heeft ontwikkeld om rokers te helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen als ze willen stoppen met roken.
  • Leerpunten uit het testen van de tool

--

--

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store