Swipe rechts voor liefde: de psychologie achter ons online datinggedrag — met Dr. Lara Hallam

  • Hoe dating apps ons datinggedrag hebben beïnvloed
  • De voordelen en nadelen van datingapps
  • Vertrouwen in online daten en de gevaren van online daten
  • Reviews op datingwebsites. Wat als we online dating zouden inrichten als eBay of Amazon en we elkaar zouden kunnen raten?
  • Efficiënt gebruik van dating apps

--

--

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simone Krouwer

Simone Krouwer

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English