Vier belangrijke principes voor branded content / native advertising in online nieuwsmedia

Het TREF-model als handvat voor de implementatie van branded content

Vier principes voor branded content / native advertising

1. Transparantie

Gaat labelling ten koste van de effectiviteit van de advertentie?

2. Relevantie

Figuur 2. De merkprominentie test. Lezers kregen een branded content artikel te lezen waarin het adverterende merk ofwel één, ofwel vijf keer genoemd werd.

3. Educatie

4. Focus

Transparantie, relevantie, educatie en focus. Is dit de gouden formule?

--

--

--

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simone Krouwer

Simone Krouwer

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

More from Medium

BreederDAO: How the Technology Helps Gaming Guilds Succeed

Original Experience Makers II

The first Metaverse from 2004

Getting past GIF stickers for IM and the case for personal AI — The Daily PPILL #54