هوا بده و تو کل روزایی که تعطیل کردن و به خاطر جشنواره‌ای که قبلن برنامشو ریختن باید پاشی بری سر کار که خوب اجرا بشه که شد،فقط هنوز هستن آدمایی که حد خودشونو نمیدونن چیه و کجا وایسادن که دعوا کنن.

چرا پذیراییتون پولیه؟؟؟

یکی از مامانا گفت،عصبانی بود و دستش پر از نذر کتاب،شروع کرد که من پول ندارم و خب بچم میبینه اینارو و میخواد بخوره و منی که پول ندارم شرمندش میشم.

اولش که شنیدم داغ کردم که چقدر بیشعوره و …. ولی یاد ۱۰۰۰ تومن موجودی تو کارت خودم افتادم که اگه الان بابا نداشتم من جای اون مامان بودم.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.