แนวคิด 20–20–20

มาแชร์แนวคิดการเปลี่ยน Mindset เพิ่มประสิทธิ์ภาพของสมองและร่างกายครับ

แนวคิด 20 20 20 ก็คือ

  1. ตื่นให้เร็วกว่าปกติ 20 นาที เรื่องนี้สิ่งสำคัญควรมีวินัยนะครับ
  2. ใช้เวลา 20 นาทีอยู่กับตัวเอง เงียบๆ โดยไม่มีมือถือหรืออินเตอร์เน็ต มารบกวน
  3. ทบทวนสิ่งที่ตนเองต้องทำ วางแผนแต่ละวันโดยใช้เวลา 20 นาที

แล้วคุณจะไม่มีข้ออ้างอีกเลยว่า “ ไม่มีเวลา “

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.