50 saniye için 19 yıl

Soner CANKO
Feb 10 · 2 min read

Hiçbir başarı tek gecede gelmez…

Geçtiğimiz aylarda Türk spor tarihinde yaşanan bir ilk hepimizi gururlandırdı. Olayın kahramanı, milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazandı. Bu büyük başarısının ardından Çolak’ın bu başarıya nasıl ulaştığını ve bundan sonraki hedeflerini anlattığı bir röportajını okudum Hürriyet’te.

Beni etkileyen çok güzel bir cümlesi vardı:

“Dünya şampiyonluğu getiren o 50 saniye için 19 yıldır çalışıyorum”

Ne kadar doğru bir nokta!

Çolak’ın bu sözleri başarının temel şartını tekrar hatırlatıyor bize: çalışmak!

İbrahim Çolak Görsel Kaynak: Hürriyet

Ne iş yapıyor olursanız olun, her başarının ardında yıllar süren bir emek ve tecrübe yatar. Unutmayın, hiçbir başarı tek gecede gelmez.

Rönesans Dönemi’nin en önemli ressam ve heykeltıraşı Michelangelo’nun çok sevdiğim şöyle bir sözü vardır: “İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını anlarlardı.”

Michelangelo, 88 yaşında hayata veda edene kadar çalıştı. Bizi kendine hayran bırakan sayısız eser ortaya koydu. Üstelik yaşlılığı da çalışmasına engel olmadı. Ölümünden altı gün öncesine kadar Milano’da bulunan Rondanini Pietà üzerinde çalışıyordu.

Michelangelo — Rondanini Pietà Görsel Kaynak: https://miyamotointernational.com/pieta-rondanini/

İbrahim Çolak, bize başarıya kısa sürede, kolayca ulaşılmadığını tekrar hatırlattı. Yıllarını vermek, çok çalışmak, tutkuyla bağlanmak, üzerine kafa yormak, yeri geldiğinde fedakarlık yapmak… Tüm bunların başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunun farkına varmamız lazım.

Bunlar bizi bu hayatta başarılı, hedeflerine ulaşmış ve mutlu bir insan haline getirecek.

O halde başarı için çalışmaya devam!

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Soner CANKO

Written by

BKM®🏛 — BKMExpress®📱 — TROY® 💳 — FinTechIstanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade