“Dozunda” ertele, yaratıcılığını artır!

Soner CANKO
Jan 20 · 2 min read

Bu yazıma, sizlere birkaç soru sorarak başlamak istiyorum: İşlerinizi erteler misiniz? Ne sıklıkla ertelersiniz? Son dakikacı mısınız, yoksa her zaman planlı programlı çalışanlardan mı?

Erteleme alışkanlığı için söylenenler genelde hep olumsuzdur. Google’da şöyle bir arattığınızda, “Erteleme ‘hastalığından’ nasıl kurtulabilirsiniz?” başlıklı onlarca yazıya denk gelmeniz mümkün. Ancak ben bugün erteleme davranışıyla ilgili bambaşka bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde Instagram’da karşıma çıkan bir paylaşım hem kendi alışkanlıklarımı yeniden gözden geçirmemi hem de erteleme alışkanlığını çok farklı açılardan değerlendirebilmemi sağladı.

Amerikalı psikolog ve Originals kitabının yazarı Adam Grant’ın “The Surprising Habits of Original Thinkers” başlıklı TED konuşmasından alıntılar yapılan paylaşımda, beynimizin tamamlanmamış işleri tamamlama isteğiyle “açık dosya” olarak bıraktığından ve bilinçaltımızın konu üzerinde çalışmayı sürdürdüğünden bahsediliyor. Grant, yaratıcılığın, işleri tam son ana bırakmak ile geldiği gibi tamamlamak aşamalarının ortasında yükseldiğini anlatıyor. Konuşmasında bu konuyu araştırmak için bazı testler de gerçekleştirdiğinden bahseden Grant, bir şirkette yaptıkları anket çalışmasında yöneticilerden çalışanlarının yaratıcılık seviyelerini değerlendirmelerini isterken, çalışanlara da ne kadar sıklıkla işlerini ertelediklerini soruyor. Ortaya çıkan sonuç etkileyici; yöneticilerin daha yaratıcı bulduğu çalışanların işlerini daha çok erteledikleri görülüyor.

Adam Grant bu etkileyici konuşmasında, “orijinal düşünenlerin” de korkuları olduğunu, ertelediklerini, pek çok hata yaptıklarını ancak yeniden denemekten korkmadıklarını, meraklı olduklarını ve tüm bu özellikleri sayesinde yaratıcılığa, özgünlüğe ve başarıya ulaştıklarını vurguluyor. Ayrıca bu kişilerin esasen bizden farklı olmadıklarının da altını çiziyor; “Kendinizi es geçmeyin” diyor.

Adam Grant’ın “The Surprising Habits of Original Thinkers” başlıklı konuşmasını mutlaka dinlemenizi öneririm.

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade