Ebeveyn Yöneticiler 👨‍👩‍👧‍👦

Soner CANKO
Jan 29 · 2 min read

Sizce, bir kurumu yönetirken göz önünde bulundurulan bazı hassasiyetler veya önem sırasında ilk sıralara yerleştirilen maddeler ile çocuk sahibi olmanın belirleyici bir ilişkisi olabilir mi?

Belki ilk bakışta net bir bağlantı olması mümkün değilmiş gibi görünüyor ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, olumlu bir katkısı olduğunu gözler önüne seriyor.

Miami Üniversitesi’nden Henrik Cronqvist ile China Europe International Business School’dan Frank Yu’nun gerçekleştirdiği ilginç araştırmada, S&P 500 şirketlerinin sosyal sorumluluk notları, bu şirketlerin CEO’larının çocuklarıyla ilişkilendirilerek ortaya kondu. Araştırmanın sonuçlarına göre, bir şirketin CEO’sunun en az bir kız çocuk sahibi olması, o şirketin kurumsal sosyal sorumluluk notunun, ortalamanın yüzde 11,9 üzerinde olması sonucunu doğuruyor. Ayrıca araştırmada kız çocuk sahibi olan yöneticilerin yönettiği şirketlerin çeşitlilik, çalışan ilişkileri ve çevre dostu olma gibi kriterlerde de daha yüksek puanlar aldıkları görülüyor.

Bu dikkat çekici araştırmadan yola çıkarak ben de bu konudaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bana göre, kız-erkek çocuk ayrımı olmaksızın, çocuk sahibi olmanın yöneticilik anlayışını şekillendirme noktasında kişiler üzerinde son derece olumlu etkileri oluyor. Kendimden yola çıkacak olursam, Ece (21) ve Ege (27) isminde iki çocuğum var ve çocuklarımın büyümesiyle beraber ben de yöneticilik ve liderlik yeteneklerimi durmaksızın geliştirdiğimi fark ediyorum. Onlarla yaptığım sohbetlerde yepyeni konularla ilgili beni şaşırtan bilgiler edinirken, aynı zamanda da geleceğin gündemini, gençlerin beklentilerini ve iş yaşamına yaklaşımlarını gözlemleme ve keşfetme fırsatına sahip oluyorum. Ayrıca yine çocuklarım sayesinde sosyal sorumluluk, eğitim ve gelişim gibi alanlarda çok daha duyarlı hale geldiğimin altını çizmek isterim.

Dijital evlat Ege Can Canko — Dijital Baba

Sözün özü; çocuk sahibi olmak hem hayatınızdaki öncelik sıralarını değiştiriyor hem de onların dünyasını gerçek anlamda tahlil ettiğinizde ve onları büyük bir içtenlikle dinlediğinizde sizin de pek çok konuyla ilgili çok daha farkındalık sahibi hale gelmeniz kaçınılmaz oluyor… Saydığım tüm bu noktaların yanı sıra yaşattığı daha pek çok tarifsiz duygu için yakın çevreme mutlu bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda her zaman telkinlerde bulunuyorum.

Onlardan çok şey öğreniyoruz… Sürekli öğreniyoruz…

İyi ki çocuklar var!


Bugün (29 Ocak) sevgili oğlum Ege Can Canko’nun doğum günü. Kendisi de benim gibi dijitale ve teknolojiye meraklı olunca doğum gününü bir kez de buradan kutlamak istedim. 😀

İyi doğdun Ege 🎂

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Soner CANKO

Written by

BKM®🏛 — BKMExpress®📱 — TROY® 💳 — FinTechIstanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade