İş modelleri (d)evrimi

Soner CANKO
Jan 17 · 2 min read

KPMG Türkiye, geçtiğimiz haftalarda 2019 CEO Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bu önemli araştırmanın sonuçları, dijitalleşen ve teknolojiyle bağlantılı olarak son derece hızla değişen iş dünyasında iş modellerinin de evrim geçirdiğini ve bu evrime ayak uyduramayan şirketlerin ve CEO’ların uzun vadede hedeflerine ulaşamayacaklarını ortaya koyuyor. Hatta daha önce bu platformda paylaştığım Kaçınılmaz Gelecek; İş Modeli Devrimi yazımı tamamen destekler nitelikte bir araştırma.

Dünya değişiyor ve günümüz koşullarında her sektörün iş modellerini yeniden yorumlaması bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Şirketlerin geleneksel düşünüş biçimlerini geride bırakmaları, inovasyona ağırlık vermeleri, değişimi ve dönüşümü kucaklayabilecek açıklığa sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada araştırmada dikkatimi çeken bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden yaklaşık 1300 CEO ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerle hazırlanan 2019 CEO Araştırması’nın sonuçlarına göre, teknoloji geleneksel iş modellerini sarsıyor. CEO’ların dönüşerek ayakta kalacaklarını artık kabullendiğinin ifade edildiği araştırmada, ülkemizdeki CEO’ların yüzde 92’sinin iş modellerini değiştirerek sektördeki dönüşüme öncülük ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 44 olduğu göz önüne alındığında, değişimin ne kadar ciddi bir biçimde olmazsa olmaz hale geldiği de bir kez daha ortaya çıkıyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta ise şu: Türkiye’deki CEO’ların yüzde 56’sı iş dünyasında oyunun yeni kuralının “agile (çeviklik)” olduğunu ifade ediyor. Global ölçekte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç ise yüzde 67. Özellikle geleneksel yapılarla yönetilen büyük şirketlerin “esneklik” engelini aşmasının, hayatta kalmanın en önemli şartı olarak ifade edildiği araştırmada, CEO’ların, değişimin gerisinde kalmanın yok olmakla sonuçlanacağına emin olduklarının da altı çiziliyor.

Çevikliği tetikleyen en önemli alanlardan birinin kurum içi girişimcilik olduğunu düşünüyorum. “Kutunun dışında” düşünme yetisine sahip çalışanların cesaretlendirilmesi gerektiğinin altını her zaman çiziyorum. Hatta bu farkındalık doğrultusunda BKM olarak öncelikle öncü ekiplerimizi ilham verici yöntemlerle buluşturmak üzere Sevgili İhsan Elgin ve Core Strateji ekibiyle yolculuğa çıkardığımızı ve benim de şahsen bu ekiplere katıldığımı Kurumunuzun Ruhu “Girişimci” Olsun yazımda ayrıntılarıyla anlattım. Yeni iş modeli geliştirme kültürünü BKM içinde yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediğimiz bu eğitimlerde ekiplerimizin “yıkıcı (disruptive) inovasyonları” BKM’ye kazandırma isteğine destek olmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimizin temel felsefesini “çevik gelişim” oluşturuyor.

Artık, şirket içinde çalışanların kendisine şu soruyu sorması gerekiyor: “Çalıştığım şirket yeterince çevik mi?”, “Bir yönetici olarak bu kritik konuyla ilgili ne kadar inisiyatif alıyorum?”

Bu sorulara filtresiz ve açık yanıtlar verildiğinde, eminim adaptasyon süreçleri çok daha akıcı ve hızlı gerçekleşecek.

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

BKM®🏛 — BKMExpress®📱 — TROY® 💳 — FinTechIstanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade