Lachen om karikaturen. Tot het niet meer leuk is.

Sophie in 't Veld
May 28 · 3 min read

Lekker vette karikaturen van Zuid-Europeanen: hartstikke leuk voor de talkshows en voorpagina’s van opiniebladen, maar heel schadelijk voor de positie van Nederland in Europa. Karikaturen, overdrijvingen, vooroordelen of grappen over anderen kan allemaal in een vrije samenleving, maar in de politieke besluitvorming moet het gaan om feiten en argumenten. En daar wringt de schoen.

Image for post
Image for post

Elsevier weekblad beeldt de Nederlander af als een hardwerkende arbeider, terwijl de Zuid-Europeaan luiert in de zon


In Nederland hebben de karikaturen, vooroordelen en soms regelrechte leugens over de EU en de Europeanen elke nuchtere en pragmatische afweging verdrongen. De karikatuur is zó diep geworteld geraakt, dat de werkelijkheid inmiddels als leugen wordt gezien.

Veel politici weten dat wel, maar doen er liever het zwijgen toe dan dat ze de ‘disinformatie’ weerspreken. In Groot Brittannië was dat decennialang de methode van de Tory leiders: de hetze tegen Europa nog een beetje aanwakkeren. Zo nu en dan een beetje olie op het vuur gooien met wat sappige leugens over ‘faceless eurocrats’. De huidige premier lanceerde er zijn carrière mee. De vorige premier verkeek zich er faliekant op. Op een dag had de conservatief-liberale regeringspartij de uitslaande brand niet meer in de hand. En zo werd David Cameron, een geestverwant van Mark Rutte, de man die per ongeluk zijn land uit de Europese Unie leidde.

Image for post
Image for post

Een jonge Boris Johnson veranderde als journalist de Britse opinie over Europa en leidde later de brexit-campagne. Via: https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/14/boris-johnson-brussels-bashing-stories-shaped-politics


Zuid-Europeanen bezigen ook karikaturen over ons. Die zijn net zo goed onwaar en beledigend, en veel Nederlanders zullen dat ook niet als ‘humor’ zien, maar gepikeerd zijn.

Image for post
Image for post

Op de website van de Italiaanse Europarlementariër Ignazio Correa staan kijken Nederland en Duitsland als gieren toe op het noodlijdende Italië


Nederland heeft baat bij de EU en de EU heeft baat bij de Nederlandse kijk op tal van zaken. Die visie omzetten in daden vergt onderhandelingen. Op het scherpst van de snede en te goeder trouw. Een vertekend beeld van Europa door karikaturen en vooroordelen belemmert die visie. Het schept geen goed klimaat voor onderhandelingen. We belanden in een dialoog tussen mensen die elkaar niet verstaan, afgewisseld met modder gooien. En de tegenstanders van Europa wrijven zich in de handen.

Het is de hoogste tijd dat Nederlandse politici het eerlijke verhaal vertellen en de feiten terug brengen in de discussie. Kritiek op elkaar mag en moet, maar altijd met wederzijds respect. Alleen dan kan minister-president Rutte onze belangen behartigen in Europa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store